ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᕙᖕᓂᖏᑦ

“]


[1] See the World Health Organization (2011) Ageing and Life Course, Elder Abuse. URL: http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/en/index.html (accessed March 2011)

ᐱᖁᔭᐃᓪᓗ ᑐᑭᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖓ ᑕᐃᒎᓯᐅᕗᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᑐᖅ ᐸᖅᑭᔨᐅᔫᑉ ᐊᓯᖓᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᓂᖓᒍᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᑎᑦᑎᓗᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑐᒧᐊᕐᑎᑦᑎᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᕐᑕᐅᓴᕋᐃᒃᑲᔭᕐᑐᖅ ᐃᓐᓇᕐᒧᑦ. ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓕᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᔪᖅ ᐱᑕᖃᕐᑎᑕᐅᕗᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓂᑦ (WHO), ᓇᓗᓇᕐᓯᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᑯᐊᖑᓪᓗᑎᒃ:

ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᒍ, ᐊᑐᓕᕿᒃᑕᐅᔪᑎᒍᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᔭᐅᔪᖅ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓐᖏᓗᐊᕐᓂᖓᓘᓐᓃᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖃᑦᑕᕐᑐᖅ ᐃᓚᒌᓂ ᓂᕆᔭᐅᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᑕᑎᒋᔭᐅᒐᔭᕐᓂᒧᑦ ᐃᓗᐊᕋᓱᐊᖅᑐᒧᐊᕐᑎᑦᑎᓕᕐᓗᓂ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᑐᓯᐅᕐᑎᑦᑎᓕᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐃᓐᓇᐅᓂᕐᓴᖅ ᐃᓄᖕᒥᒃ. ᐃᓄᑐᖃᒧᑦ ᐱᓂᕐᓗᒃᓯᓂᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐱᐅᓯᐅᕗᖅ ˙ᕐᓗ ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓂᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ, ᓄᓕᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᓂᕐᓗᒃᓯᕐᓂᕐᒧᑦ. ᑕᐃᒪᐃᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐱᔮᕆᖏᓐᓂᒃᑯᑦ ᐱᔮᕆᓂᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᒃᓯᓐᓇᐃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ.[i][1]

ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐱᕐᔪᐊᕆᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᕗᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᑕᖃᕐᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓯᓚᑐᓂᕐᒧᓪᓗ. ᐊᒥᓱᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᐅᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᕿᑎᖓᓃᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᒌᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑭᐅᓗᒍᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᓯᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖓᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐃᓂᖓᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᐅᑎᖓᓪᓗ ᐃᓚᒌᓂ ᐊᓯᔾᔨᕐᓯᒪᓕᕆᕗᖅ. ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐃᖅᑲᒋᔭᐅᖏᓐᓂᕐᓴᐅᓯᒪᓕᕐᐳᑦ ᐃᖅᑲᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᕐᓴᐅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓕ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᑐᒃᑕᐅᓂᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕆᕗᑦ ᐃᓱᒫᓗᓐᓇᕈᑎᐅᓗᑎᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓐᖏᖔᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑎᐅᖃᑕᐅᓂᒃᑯᓪᓗ. ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᐳᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᖁᑎᑎᒍᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐊᑐᕐᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᓇᔪᕐᕕᐅᒐᔭᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᐃᑦ ᑭᖑᕚᖑᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᒐᓂᕐᑐᒥᒃ ᐃᒡᓗᒃᓴᖅᑕᖃᓐᖏᓗᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ.

2010/11-ᒥ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᐊᕙᑎᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᓂᕐᒥᒃ. ᕿᒥᕐᕈᔾᔪᑎᐅᓇᓱᐊᕐᓯᒪᓪᓗᓂ ᓴᖅᑭᔮᖅᐸᒌᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᕗᖅ ᐃᓗᐊᖏᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᔨᖅᓯᒪᔭᐅᒻᒪᕆᖕᓂᖓᓂᒃ,  ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᖃᓕᖅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᓇᓗᓇᕐᑐᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᑦ ᐃᓚᖓᒍᓪᓗ ᑕᐃᒪᐃᓯᒪᓪᓗᓂ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᒥ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᒪᑭᒪᐅᑎᓄᓪᓗ ᐃᓕᖓᔪᑎᒍᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂ. ᐃᓗᐊᖏᔾᔪᑎ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᓂᕐᓗᒍᑎᐅᕙᖕᓂᖓᓂᒃ ᐃᕐᖑᑕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ. ᐊᔪᖅᓴᕐᓂᖅ ᐃᒡᓗᒃᓴᓂᕐᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑎᒍᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᓕᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᕗᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᓪᓗ ᐊᑐᓂᕐᓗᒍᑕᐅᕙᖏᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᒻᒪᕆᒃᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐱᓂᕐᓗᒍᑕᐅᕙᒃᑐᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᖅ ᑭᖑᕚᖑᖃᑎᒌᖑᔪᓂ ᖁᐊᖅᓵᕈᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᓲᕐᓗ ᐊᔭᐅᖅᑐᕐᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᓅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᐅᓯᓐᖑᕐᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᐋᓐᓂᕐᓯᕆᓂᐅᕙᒃᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑕᐅᓐᖏᓗᐊᓕᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖏᑦ.

ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂ ᐃᓚᖃᕐᐳᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᒪᕐᕈᐃᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᓄᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᑐᓂᒃ ᐱᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂᒃ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔾᔪᑎᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᐃᓄᑐᖃᓄᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᓯᒥᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᓂᕐᓗ ᐊᑑᑎᖃᕐᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑕᖃᓂᕐᓴᐅᓕᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᓕᖕᓃᑦᑐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᓂᒃ. ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓪᓗ ᑐᓐᖓᓂᖃᓂᐊᕐᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦᑎᒍᑦ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᒃᓯᓕᖅᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᖃᖓᑕᓲᑐᐊᒃᑯᑦ ᑎᑭᕕᐅᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᒥᑭᑦᑐᑯᓗᒻᒥᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑕᐅᔪᓄᓪᓗ.