ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ

ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᑕᐃᒎᓯᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᑐᑭᖃᕐᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᒡᓗᕈᓯᖓᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᖃᓄᓕᐅᕐᓂᐅᔪᒧᑦ ᐅᖓᑎᐊᓅᖓᓪᓗᓂ; ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᕗᖅ ᐃᓅᓯᓕᒫᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑕᖏᕐᑐᒧᑦ ᐃᓚᐅᓂᕆᕙᒃᑕᖓᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᓐᓂ. ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᐅᖅᑲᐅᓛᕋᑎᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᐸᓚᐅᕐᐳᑦ ᑕᐅᑐᖕᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᓂᖃᑎᖃᓂᒃᑯᓪᓗ ᐃᓄᑐᖃᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑑᑎᒋᔭᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᓅᓇᓱᐊᕆᐊᖃᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᒧᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐱᔾᔪᓯᖃᕐᑎᑕᐅᓕᕐᑎᓪᓗᒍ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᓱᕋᐃᔭᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑕᐅᓯᒪᓂᖓ ᖃᓪᓗᓈᖃᕐᕕᐅᓕᕐᓯᒪᓂᖓᓄᑦ – ᐃᓚᖃᕐᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᑎᑕᐅᓕᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ – ᒥᑭᓪᓕᑎᑦᑎᓯᒪᖕᒪᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᔾᔪᓯᐅᕙᓚᐅᕐᓯᒪᔪᓂ ᐊᕕᒃᑎᑕᐅᓯᖅᒪᓪᓗᑎᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒥᑦ ᐊᑲᐅᒋᔭᒥᓂᓪᓗ ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᓐᓂᓪᓗ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕈᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓᑐᐊᖏᑦᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᑎᑕᐅᓯᒪᔪᕕᓂᕐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᓄᓪᓗ. ᑕᒪᓐᓇ ᓈᒻᒪᖏᓪᓚᕆᒃᑐᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᑎᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᑎᒍᑦ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓄᓪᓗ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓇᑕᕈᑎᖃᕋᓱᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᓂᐅᔪᓂᒃ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓯᒪᒋᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᒥᓱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᒻᒪᕆᒃᑐᒃᑯᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᐅᕙᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓕᕋᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ, ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓐᓂᑦ ᒥᐊᓕ ᓴᐃᒪᓐ “ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᓕᕐᓯᒪᓂᖓᓄᑦ.” ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ/ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑯᓪᓕᖅᐹᕐᓯᐅᕐᓂᕆᔭᖓᒍᑦ ᑐᖔᓃᓐᓂᕐᓴᐅᒻᒪᑦ ᓱᕈᓯᓛᓂ ᐊᑯᓪᓕᕐᓱᖅᑐᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓂ. ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᐅᓕᕐᓯᒪᕗᖅ ᑕᒫᓂᒐᓚᒃ 60 ᐳᓴᓐᑎᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᓴᒪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐊᓃᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥ ᐃᓱᓕᑦᑎᓯᒪᖏᒻᒪᑕ.[i]ᓱᓕ, 50 ᐳᓴᓐᑎᒍᑦ ᒫᓐᓇᐅᓕᕐᑐᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ 25 ᐊᕐᕌᒍᓖᑦ ᑐᖔᓃᑦᑐᑦ, ᐊᒃᓱᕉᑎᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐅᔪᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᓐᓇᕐᓯᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒪᑭᒪᐅᑎᒋᔭᐅᓇᓱᐊᕐᑐᓄᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑕᐅᔪᑎᒍᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᕐᐸᖏᒻᒪᑕ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᕐᑕᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᒥᖕᓂᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᓐᓂᓪᓗ ᕿᒪᐃᔭᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓂᒋᐊᓄᑦ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔾᔪᑎᖃᕐᓯᒪᕗᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅᑕᖃᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᓪᓗ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᑐᑦ ᒪᒃᑯᓐᓂᖅᐹᑦ ᐊᒥᓱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᐹᖑᔪᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ. ᐸᐅᒃᑑᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᒃᐱᕈᓱᒻᒪᑕ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃᑕᐅᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑐᑎᒍᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᕐᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕈᓐᓇᕐᓗᑎᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓚᐅᓂᖃᕐᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᐅᓂᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᕙᒃᑐᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᕈᑎᑦᑎᐊᕙᐅᒐᔭᕐᒪᑦ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᕐᓂᐅᒐᔭᕐᑐᓄᑦ ᓵᔾᔪᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᑎᓪᓗ ᐊᑕᖏᕐᑐᑎᒍᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒥᓗ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓄᓪᓗ, ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐱᑕᖃᓐᖏᑲᐃᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐸᐅᒃᑐᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᓇᑕᓕᒫᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓇᓱᐊᓕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐃᕙᓪᓕᐊᔪᓂ ᑕᖅᑭᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂᓘᓐᓃᑦ. ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᒌᖃᑦᑕᕐᐳᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᒪᕐᕈᐊᖅᑎ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ.

[i] http://www.statcan.gc.ca/pub/89-636-x/2008001/tab/tab5-eng.htm