ᐊᓈᓇᐅᔫᑉ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖓ

ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᑐᑦ ᐊᓈᓇᐅᔫᑉ ᓱᕈᓯᖓᓄᓪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᓐᓂᑦ ᑕᐃᒪᓐᖓᓂᑦ ᑎᒥᕈᓚᐅᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ 1984-ᒥ. ᑕᐃᒪᓐᖓᓂᑦ, ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᒻᒪᕆᒃᓯᒪᓕᕐᐳᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓯᒪᓪᓗᑎᓪᓗ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᑐᖅ ᐃᓄᐃᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᕆᔭᖓᓂᒃ, ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᓂᕐᒧᑦ, ᐸᐃᕆᕕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᓯᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᑯᓂᐅᓕᕐᑐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ, ᓱᕈᓯᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᖏᑕᓗ ᐃᓗᓯᖏᓐᓄᑦ.