ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᖅ

ᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᓯᒪᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐱᓯᒪᑦᑎᔨᐅᖏᓐᓇᐅᔭᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᕙᑎᖓᓂᒃ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᓴᓂᓪᓗ ᐊᕙᑎᖓᓂ. ᐊᑐᕐᓂᖃᐅᑎᒋᔭᖏᓐᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᒪᑭᒪᐅᑎᖏᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐊᕐᓇᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓯᒪᕗᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓂᕆᓕᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕐᔪᑎᑦ ᐃᓚᒋᔭᒥᓄᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓄᓪᓗ ᒪᑭᒪᐃᓐᓇᕈᑎᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᕆᔭᐅᔪᖅ ᐱᓯᒪᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᓂᑦ ᒥᑭᓪᓕᑎᕐᑕᐅᓯᒪᖕᒪᑦ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᑕᑯᒃᓴᓂᖃᒻᒪᕆᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓄᓪᓗ, ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓚᖏᑕ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᓗᐊᕈᓐᓃᕐᓯᒪᕗᑦ ᖁᔭᓕᔾᔪᑕᐅᓗᐊᕈᓐᓃᕐᓯᒪᓪᓗᑎᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᐱᔾᔪᑎᒧᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑭᒡᒐᖅᑐᕐᑕᐅᓂᑭᓗᐊᕐᓂᖏᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓂᐱᖃᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐊᔨᒌᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᔾᔪᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᓪᓗ – ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᕙᓪᓕᐊᒐᔭᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ – ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓗᐊᖏᒻᒪᑦ ᖁᕝᕙᓯᒃᑐᑎᒍᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᑕᐅᑐᖕᓂᖃᕐᐳᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᒃ ᐱᓯᒪᑦᑎᔨᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᓇᑕᕈᑎᖃᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑎᒃᓯᕚᓪᓕᖁᓪᓗᒍ ᓈᒻᒪᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᓐᓂ ᐅᖓᑎᐊᓃᑦᑐᓪᓗ. ᑕᒪᓐᓇ ᑐᑭᓯᐅᒪᓪᓗᒍ, ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕙᒃᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑕᐅᑐᒐᕆᔭᖏᑦ ᑐᑭᓯᔭᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕᓗ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᕙᒃᑐᓂ ᓱᖏᐅᑎᕙᓪᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕋᓱᖕᓂᐅᔪᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕙᑎᖓ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ.