ᕿᒫᕕᑦᑎᓐᓂᒃ ᓴᓐᖏᓂᖃᓕᕐᑎᑦᑎᓂᖅ

“]

 “]

 “]

 ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᖃᑎᒌᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᕿᒫᕕᒻᒧᑦ ᐊᒡᓚᕝᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᓪᓗ, ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᕿᒫᕕᑦᑎᓐᓂᒃ ᓴᓐᖏᓂᖃᓕᕐᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᒥᒃ, ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒻᒥᒃ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᓪᓗᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᐃᓂᖃᕐᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑕᐃᒪᐃᖃᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᖅᑳᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ. ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᔪᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔾᔪᑎᐅᖏᓐᓇᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᔪᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᑕᐅᖅᓰᔾᔪᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᕿᒫᕕᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᔪᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐊᑦᑎᒃᓯᒋᐊᕐᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕋᔭᕐᐳᖅ ᐊᖏᖅᓯᒪᔭᐅᕙᖕᓂᖓᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᓂᐅᕙᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᓂᕐᓗᒃᓯᕙᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒌᓂᓗ ᐱᓂᕐᓗᒍᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ.

ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒍ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓴᕐᓯᔭᕆᐊᖃᕐᐳᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᒃᑲᓐᓂᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓗᑎᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓱᕈᓯᓂᒃ ᖃᐅᔨᓯᒪᔪᑦ ᐋᓐᓂᕐᓯᕆᓂᐅᔪᒥᒃ, ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᓴᒃᑲᓐᓂᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᒋᕗᑦ. ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᒫᕕᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐊᒡᓚᕕᒻᒥᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᕗᖅ ᐃᒻᒥᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᓱᓕ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᖏᒻᒪᑕ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒋᔭᖓᓂ.

Resources

(www.pauktuutit.ca/abuse) Shelter Strong website

(www.pauktuutit.ca/shelterstrong) Shelter Strong blog

Partners

Government of Nunavut Departments of Justice, Victims Fund.

Canadian Heritage, Aboriginal Women’s Program.

Inuit Women Shelters:

Nunatsiavut

 • Nain Safe House
 • Hopedale Safe House

Nunavik

 • Tungasuvvik Women’s Shelter, Kuujjuaq
 • Initsiaq Inuit Women’s Shelter, Salluit
 • Tunngavik Women’s Shelter, Kuujjuaraapik
 • Ajapirvik Women’s Shelter, Inukjuaq

Nunavut

 • Qimaavik Transition House, Iqaluit
 • Katauyaq Society Crisis Centre, Rankin Inlet
 • Ikajuqtauvik Shelter, Taloyoak
 • Cambridge Bay Community Wellness Centre—Shelter
 • Tukkuvit Women’s Shelter, Cape Dorset

Northwest Territories

 • Women and Children’s Shelter. Tuktoyaktuk
 • Inuvik Transition House Society, Inuvik
 • Alison McAteer House, Yellowknife