ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᑖᖅᑐᑦ “ᐊᕐᓇᐃᑦ, ᓴᐃᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᐊᓂᖅᓯᓂᕐᒧᑦ” ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ

ᑭᑐᓗᒃᑖᓄᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑉᓗᒥ, ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐱᓚᐅᖅᑕᖓᑦ “ᐊᕐᓇᐃᑦ, ᓴᐃᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᐊᓂᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᑦ” ᑲᓇᑕᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ.