ᐊᖏᔪᖅᑳᑉ ᑯᓪᓘᑉ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐸᐃᕆᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᑦᔪᑎ

ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᕇᐱᑲ ᑯᓪᓗ ᐅᓪᓗᒥ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑲᐅᔪᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᐸᐃᕆᑦᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᑦᔪᑎ ᐱᑦᔪᑎᒌᓪᓗᒍ.   ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᑕᐅᖅᑲᐅᒻᒪᑦ ᐸᐃᕆᑦᓯᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖃᒌᑦᔪᑎᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕘᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ.  ᖁᕕᐊᓇᕐᒪᑦ $66.1 ᒥᓕᔭᖏᓐᓂᑦᑐᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓃᖔᕐᑐᑦ ᑭᓇᐅᔭᐃᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑦᕙᖏᑦᑕ ᐊᑦᕙᖏᑦ ᐊᑑᑎᖃᓐᓂᐊᕐᒪᑕ...