ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᑦ Red Amautiit Project (ᐊᐅᐸᖅᑐᑦ ᐊᒪᐅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ)

OTTAWA, ON – May 5, 2023. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᖓ ᐃᓕᑕᕆᓗᒋᑦ ᑕᒻᒪᐃᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᑦ, ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᑦ Red Amautiit Project (ᐊᐅᐸᖅᑐᑦ ᐊᒪᐅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ). ᑖᔅᓱᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᑉ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᖅ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᑕᒻᒪᐃᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐊᖅᑕᐅᔪᑦ...