ᐊᖏᔪᖅᑳᑉ ᑯᓪᓘᑉ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐸᐃᕆᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᑦᔪᑎ

ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᕇᐱᑲ ᑯᓪᓗ ᐅᓪᓗᒥ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑲᐅᔪᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᐸᐃᕆᑦᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᑦᔪᑎ ᐱᑦᔪᑎᒌᓪᓗᒍ.   ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᑕᐅᖅᑲᐅᒻᒪᑦ ᐸᐃᕆᑦᓯᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖃᒌᑦᔪᑎᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕘᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ.  ᖁᕕᐊᓇᕐᒪᑦ $66.1 ᒥᓕᔭᖏᓐᓂᑦᑐᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓃᖔᕐᑐᑦ ᑭᓇᐅᔭᐃᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑦᕙᖏᑦᑕ ᐊᑦᕙᖏᑦ ᐊᑑᑎᖃᓐᓂᐊᕐᒪᑕ...

ᐸᐅᒃᑑᑏᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᕗᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᑉᐸᐹᓪᓕᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ

ᐋᑐᕚ, ᓅᕙᐃᕝᕙ 29, 2021 – ᐸᐅᒃᑑᑏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᓕᒪᐅᑎᖃᖅᑕ ᐅᔭᕋᕐᒥᒃ: ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᒥᑭᓪᓕᑎᕆᔾᔪᑎᒥᒃ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ: ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᖅ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᓈᓇᐃᓪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᖅ. ᑖᓐᓇ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᖅ ᑐᕌᒐᖃᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᒍᒪᓪᓗᓂ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᒃ, ᕿᑐᕐᖓᖅᑖᕐᓂᐅᓴᔪᓂᒃ, ᐃᓚᒌᓐᓂᓪᓗ ᑐᑭᓯᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ...