ᐸᐅᒃᑑᑏᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᕗᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᑉᐸᐹᓪᓕᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ

ᐋᑐᕚ, ᓅᕙᐃᕝᕙ 29, 2021 – ᐸᐅᒃᑑᑏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᓕᒪᐅᑎᖃᖅᑕ ᐅᔭᕋᕐᒥᒃ: ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᒥᑭᓪᓕᑎᕆᔾᔪᑎᒥᒃ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ: ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᖅ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᓈᓇᐃᓪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᖅ. ᑖᓐᓇ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᖅ ᑐᕌᒐᖃᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᒍᒪᓪᓗᓂ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᒃ, ᕿᑐᕐᖓᖅᑖᕐᓂᐅᓴᔪᓂᒃ, ᐃᓚᒌᓐᓂᓪᓗ ᑐᑭᓯᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ...

Request for Proposals – National Action Plan on Gender-Based Violence: Empowering Inuit Women in Leadership – An Environmental Scan and Needs Assessment

The objective of this proposal is to request funding to address gendered-based violence against Inuit women by supporting the advancement of equitable opportunities that promote success and safety of Inuit women. The project embraces a solutions-based approach with a focus on the advancement of Inuit women’s leadership. This will include activities such as a needs assessment, environmental scans, scoping and recommendations to increase Inuit women’s leadership and advancement of safety in leadership roles. 

ᓱᓪᓕᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᒻᒪᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᑉ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 30, 2021 “ ᑖᓐᓇ ᐅᓪᓗᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ, ᐅᓪᓗᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᖃᕋᑦᑕ ᐅᕙᒍᑦ ᐃᓚᒋᔪᓐᓂᕐᑕᖏᓐᓂᒃ.  ᐅᓪᓗᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᖃᕋᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᑎᑕᐅᕙᑐᒥᓂᕐᓂᒃ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓚᖏᑦᓗ, ᓄᓇᖃᑎᕗᑦᓗ ᐊᒻᒪ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᖃᐅᒪᒋᐊᖃᒻᒥᔪᒍᑦ ᑲᔪᓯᐅᒪᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᑦᑕ ᐊᔭᐅᕐᑐᐃᓂᕐᒥᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓅᒃᓱᑕ ᐃᖅᑲᐅᒪᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑐᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᓱᕈᕐᑐᒃᑰᖃᑦᑕᕐᓯᒪᖕᒪᑕ ᐊᒻᒪ...