ᑐᓴᕋᒃᓴᖅ: ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᑦ

ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᑎᒃᓯᕗᑦ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐳᐃᒍᕐᑕᐅᑦᑕᐃᒋᐊᖃᓐᓂᖏᓐᓂᒃ  ᑭᖑᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᖑᑎᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᑦᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᑎᒃᓯᓂᐊᕐᐳᑦ.  ᐃᑲᔪᕐᑐᕐᑕᐅᑦᓱᑕ ᖃᓄᕐᑑᕐᑎᓂᒃ ᑲᑎᒻᒪᔨᓂᒃ, ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᑎᒃᓯᒋᐊᕐᓂᐊᕐᑐᒍ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᕐᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ...

ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐃᓄᒃᓂᒃ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᐋᔨᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖁᔨᕗᑦ ᐋᖅᑮᔪᖃᓕᕋᐃᑦᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᒪᓐᓇ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᑎᒻᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦᑕ ᓯᕗᓕᕐᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᑦᓱᖓᐃᕐᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ

ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒪᐃᖁᔨᒐᓗᐊᕐᐳᑦ, ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᓕᕐᒥᒻᒪᑦ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᑎᒻᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦᑕ ᓯᕗᓕᕐᑎᖏᓐᓂᒃ  ᑲᑦᓱᖓᐃᖓᑎᒃᓯᖁᔨᒐᓗᐊᕐᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒻᒪᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑎᒍᑦ ᐋᔩᑦᔪᑕᐅᓕᕋᐃᑉᐸᑕ ᐊᑦᑐᐃᓐᓂᖃᕐᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᓂᒃ.