ᐱᔾᔪᓯᐊᑦ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᕈᑎᖃᓲᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᑐᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᓂᑦ

ᐋᑐᕚ, ᕖᕝᕗᐊᕆ 11, 2021 – ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᖅ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᒋᐊᖅᑎᐅᔪᖅ ᓂᕿᖃᑦᑎᐊᑎᖅᑎᒍᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᓂᓗ ᖃᐅᔨᓵᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑭᐱᓯᒃᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐊᔭᐅᕆᔨ ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐴᒃ ᐃᓄᒃ ᐊᕐᓇᖅ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃ ᒪᒃᑯᑦᑐᖅ ᐊᕐᓇᖅ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᑕᒪᒃᑮᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᕐᓂᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

“ᑖᒃᑯᐊ ᐱᔾᔪᓯᐊᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᑎᑦᑎᒍᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᕈᑎᖃᖅᖢᑎᑦ ᐱᐅᓛᕐᓂᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᖕᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ,” ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕇᐱᑲ ᑯᓪᓗ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᓐᓄᑦ. “ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓚᐅᖅᖢᓂ ᐊᕐᕌᒎᓚᐅᖅᑐᒥ ᐊᐃᑦᑐᐃᔪᐊᓘᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓂᒪᓐᓇᒥᒃ, ᓄᓇᓕᖁᑎᕗᑦ ᖃᐅᔨᔭᕆᐊᖃᒻᒪᕆᓕᓚᐅᖅᐳᑦ ᓴᙱᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᖢᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᑦᑎᐊᖅᑑᓐᓂᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔫᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕚᓪᓕᖅᓯᒪᓂᖏᖕᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᕐᓈᒃ.”

ᐅᑭᐅᓖᑦ 36-ᓂᑦ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ, ᓯᐅᕋᓐ ᐃᐊᑦᒪᓐᔅ ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓄᒃ ᐊᕐᓇᖅ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓪᓗᓂᐱᓕᕆᐊᖃᐃᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᓪᓗᓇᕐᔨᕐᖓᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᓯᖏᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᑎᓪᓗᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᐃᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖅᑮᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ “ᓂᕿᖏᑦ’, ᐱᓗᐊᖅᑐᒋᑦ ᐊᐃᕖᑦ, ᖁᐱᕐᕈᖃᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐋᓐᓂᐊᓕᕈᑕᐅᓲᖑᔪᒧᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ.

ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᒻᒦᙶᕐᓂᑰᓪᓗᓂ, ᐃᐊᑦᒪᓐᔅ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐱᔭᕇᖅᓯᕙᓪᓕᐊᕗᖅ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᕐᔪᐊᕐᒥ ᖁᑦᑎᓂᖅᐹᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᖕᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔭᐅᓂᖏᖕᓄᑦ ᒍᓪᑉ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᕐᔪᐊᖓᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓ ᐃᑲᔪᖅᖢᓂ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓄᖕᓂᑦ. ᖃᐅᔨᓵᖑᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑦᑐᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖁᐱᕐᕈᑖᖅᑕᐃᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑐᕆᑭᓂᐊᓗᓯᔅ ᖁᐱᕐᕈᕋᓛᖅ ᐊᐃᕕᕐᒨᕈᓐᓇᓲᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕆᓲᖏᖕᓄᑦ ᐆᓯᒪᙱᑦᑐᒋᑦ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓕᖁᒐᒃᑭᑦ ᖁᐱᕐᕈᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᖁᐱᕐᕈᑖᕐᓂᐊᙱᒻᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᓕᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᓂᕆᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓄᓪᓗ,” ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᐊᑦᒪᓐᔅ. ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑐᕕᓂᐅᓲᑦ ᐃᒪᐃᓲᖑᖕᒪᑕ ᐱᓗᐊᙱᒃᑲᓗᐊᖅᖢᑎᑦ ᐊᒃᓱᒻᒪᕆᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᓕᕈᓐᓇᖅᖢᑎᑦ: ᒥᕆᐊᙳᔪᑦ, ᓈᙳᔪᑦ, ᖃᑕᑦᑐᑦ, ᐆᓇᖅᓯᓪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑐᖁᔪᓐᓇᕐᒪᕆᖦᖢᑎᑦ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒻᒪᕆᐅᒍᑎᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᖁᐱᕐᕈᒃᓴᑦ ᓂᕆᔭᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.

“ᖁᐱᕐᕈᖅ ᑐᕆᑭᓂᐊᓗᓯᔅ ᑕᐃᔭᐅᓲᖑᕗᖅ ‘ᐃᒃᓯᖕᓇᑦᑕᐅᑐᐃᓐᓇᖅᐸᖦᖢᓂ ᖃᕗᓐᓇᕈᑕᐅᓲᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ’, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓪᓗᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓵᓚᒃᓴᖅᑎᓪᓗᖓ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᑑᑎᖃᕈᓐᓇᒻᒪᕆᑦᑐᒥᒃ ᐱᔾᔪᓯᐊᕐᒥᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑐᓐᓇᒻᒪᕆᑉᐸᕋ ᐅᔾᔨᕈᓱᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᔅᓱᒥᖓ,” ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓪᓗᓂ ᐃᐊᑦᒪᓐᔅ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓂ ᕗᓯᒥ ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᓚᐅᕆᕗᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᑎᐊᕐᒥᒃ ᓵᓚᒃᓴᖅᖢᓂ ᐃᓄᒃ ᒪᒃᑯᑦᑐᖅ ᐊᕐᓇᖅ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓪᓗᓂ, ᑐᓂᔭᐅᔭᕆᐅᑦᑎᐊᖅᖢᓂ ᐅᑭᐅᓕᖕᓄᑦ 16-35−ᓄᑦ. ᐊᒡᒐᖏᑎᒍᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᕕᓂᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᓘᒃᑖᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑕᒻᒪᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᐅᐊᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᓐᓈᑦ ᓯᕘᕋᔪᒻᒪᕆᐅᕙᓕᓚᐅᕐᒪᑦ, ᐊᒃᑑᕝᕙ 2020-ᐅᑎᓪᓗᒍ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓄᖕᓅᖓᔪᓂᑦ ‘ᐱᔾᔪᑏᑦ ᐃᓅᖏᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ ᐅᓪᓗᒥ’ ᐊᒥᓱᑎᒍᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐳᓚᐅᑎᒍᓐᓇᐅᑎᑎᐅᔪᒃᑯᑦ, 10,300−ᖑᔪᓂᑦ ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᕙᓕᖅᖢᓂ ᑎᒃᑖᒃ−ᑐᐃᓐᓇᑎᒍᑦ.

“ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕋᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᑐᒻᒪᕆᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒐ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓪᓗᓂ,” ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕗᓯᒥ. “ᑎᒃᑕᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐳᓚᐅᑎᑎᑦᑎᒍᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᓪᓗᖓ, ᑕᑯᓚᐅᕋᒪ ᒥᐊᓕᒐᕐᓂ ᑎᑎᖅᑐᖅᓯᒪᔪᖃᕐᒪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᓂᑦ ᐃᓅᖏᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᑭᑐᓗᐊᙱᑦᑑᓕᕋᓱᓐᓂᖏᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓯᒍᓐᓇᕋᓱᖏᖕᓂᖏᖕᓂᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᑐᕌᖓᓂᖃᓪᓚᕆᓚᐅᕐᒪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖓ ᐱᐅᓪᓚᕆᒃᑲᔭᕐᒪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᓂ ᐃᓄᖕᓅᖓᔪᓂᑦ.”

ᕗᓯᒥᑉ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓂᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᖕᓂᒃ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᒻᒥᖕᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑦᑕᕈᑎᖏᖕᓄᑦ. “ᓂᕆᐅᑉᐳᖓ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᓕᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᔫᒥᓕᕋᔭᕐᒪᑦ,” ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓪᓗᓂ. “ᖃᐅᔨᒪᒐᒪ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᒃᓱᕈᓪᓚᕆᓲᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᖕᓂᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᒪᓲᖑᕗᖓ ᐊᔾᔨᐅᙱᓐᓂᖏᖕᓂᑦ ᐃᓚᖏᖕᓂᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑕ ᓴᙱᓂᖅᑖᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ.”

ᕗᓯᒥ ᐃᓕᑕᖅᓯᕗᖅ ᒪᓕᑦᑎᖏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᒧᐊᖏᓐᓇᕈᓐᓇᕋᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓱᖅᑯᐃᕐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖃᑎᒌᓐᓂᖏᖕᓂᑦ. “ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓚᕆᑦᑐᖓᓕ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᐅᕙᓂᕐᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᑐᖃᕆᔭᓐᓂᒃ ᑭᒻᒥᕈᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓲᖑᒐᒪ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᒃᑲᒎᖅ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒻᒪᑕ,” ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᓕᓲᖑᕗᖓ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᓐᓇᙱᒻᒪᕆᑦᑕᓐᓂᒃ.”

“ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᕋ ᑕᒪᔅᓱᒧᖓ ᐱᔾᔪᓯᐊᕐᒥᒃ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᖃᓄᓕᒫᖅ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᑦᑎᐊᖅᖢᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ,” ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕗᓯᒥ. “ᑎᑎᖅᑐᐃᓕᕋᒪ ᐱᔾᔪᑎᓂᑦ ᐃᓅᖏᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᑕᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᙱᒻᒪᕆᑦᑐᖓᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓛᕐᒪᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋ, ᐅᕙᒻᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖕᓄᑦ.”

                                                                                         -30-

ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᓇᑕᓕᒫᕐᒥ ᖃᑭᒍᑎᒃᓴᓕᐅᙱᑦᑑᓪᓗᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᕗᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐊᕐᓇᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᐱᓇᓱᐊᒐᖃᖅᐳᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᒻᒪᕆᒐᓱᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑭᙴᒪᒋᔭᖏᖕᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓂᖏᖕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ, ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓲᒫᓘᑎᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓗᑎᑦ ᑐᕌᖓᓂᖃᖅᑎᓪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᑎᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ:

ᕕᐊᑦᓯ ᑭᑦᓯᐊᓐ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᓂ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᓐᓂᑦ

betsykitchen@rogers.com / 613.297.4955