Hᐊᑐ ᐊᖓᑐᒃ
ᓇᐃᓐ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ
“ᓵᖓᓐᓂ ᓴᓇᔭᕐᓂᑦ, ᑎᓴᒪᐅᔪᖅᑐᓂᒃ ᒥᑭᔪᓂᒃ ᓴᐸᕐᓂᑦ ᓄᓇᕋᓐᖑᐊᓕᖅᑐᒍ ᑭᒡᒐᖅᑐᕈᒪᓪᓗᒋᑦ ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᑦ ᐊᕐᓇᐃᓪᓗ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᓇᐃᓐᒥᑦ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐱᖃᓐᓇᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕋ ᐃᓄᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᖃᖅᑎᓪᓗᒍ 17−ᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ. ᐅᐱᒋᔪᒪᑦᑎᐊᓚᐅᕋᒃᑯ ᐃᓕᓴᕆᔪᒪᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᑎᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᓪᓚᑕᓐᓂ ᓛᐸᑐᐊᖅᓯᐅᑎᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᑦ ᐳᐃᒍᕐᓂᐊᖏᓐᓇᑦᑎᒍ.”

Hᐊᑑᑉ ᓴᓇᐅᒐᖓᑕ ᒥᔅᓵᓄᑦ

“ᐃᓱᒪᖅᓴᖅᓯᐅᕈᓘᔭᓚᐅᖅᑐᖓ ᖃᓄᖅ ᓴᓇᓯᒪᓂᐊᕐᒪᖔᖅ. ᑖᓐᓇ ᑕᑯᒐᒃᑯᑦ ᐱᕕᖃᖅᑑᔮᓚᐅᕋᒪ ᐅᓂᒃᑳᕈᒪᓪᓗᖓᓗ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᑦᑎᓐᓂ ᓛᐸᑐᐊᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂ.”

“ᐊᒪᐅᑎᓕᐅᓚᐅᕋᒪ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᒥᑦ ᓛᐸᑐᐊᒥᐅᑎᑐᑦ, ᐃᓐᓇᕗᑦ ᓯᕗᓕᕗᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᐱᕙᔪᒻᒪᑕ. ᐊᐅᐸᑦᑑᓪᓗᓂ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂ ᔭᒐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓄᑲᑉᐱᐊᓪᓗ. ᐊᓪᓚᖃᖅᑐᓂ ᓴᐸᖓᕐᓂᑦ ᓇᓴᖓ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᒥᐊᖃᖅᑐᑎᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᒥᐊᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᐊᕐᓇᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᓯᓯᒪᔪᑦ. ᐊᐅᐸᕈᔪᑦᑐᑦ ᓄᓇᕋᓐᖑᐊᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᖅ ᐃᓅᓱᑦᑐᓂᒃ ᐊᐃᑉᐸᖃᓐᖏᑦᑐᓂᓪᓗ ᐊᕐᓇᓂᑦ ᓄᑲᑉᐱᐊᓂᓪᓗ, ᑐᖑᔪᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᓯᐊᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎᑦ ᑲᑎᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᕐᓇᓂᒃ, ᖃᑯᖅᑕᐃᓪᓗ ᐱᕈᖅᓯᐊᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎᑦ ᐅᐃᒡᒐᓂᕐᓂᑦ. ᕿᑐᖓᓃᑦᑐᖅ ᐊᓪᓚᖏᑦ (ᓴᐸᖓᐃᑦ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᒥᑦᑐᖅ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔪᖅ ᓇᓴᖓᓐᓄᑦ) ᐃᑦᑎᓐᖑᐊᑦ ᐱᕈᖅᓯᐊᑦ. ᐃᑦᑎᓐᖑᐊᕐᓂᑦ ᐱᐅᔅᓴᓂᖅᐹᖑᕙᔪᒻᒪᑦ ᐊᓈᓇᒐ, ᐃᑦᑎᓐᖑᐊᖑᕗᖅ ᓄᓇᕋᓐᖑᐊᖅ ᐊᓈᓇᓕᒫᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ. ᐊᐅᐸᑦᑐᓂ ᑕᒫᓃᖅᑭᔪᓂᒃ ᐱᕈᖅᓯᐊᖅᑕᖃᖅᑐᓂ ᐊᕐᓇᓅᖓᔪᓕᒫᖅ ᓄᑲᑉᐱᐊᓄᓪᓗ ᔭᒐᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᐊᖅᑕᐅᓯᔪᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᓛᐸᓗᑐᒥ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ.”

Hᐊᑐ ᐊᖓᑐᒃ ᒥᔅᓵᓄᑦ, ᓇᐃᓐ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ

“ᓴᓇᔨᐅᒐᒪ ᓇᐃᓐᒥᐅᑕᐅᓪᓗᖓ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᒻᒥᑦ, ᓅᐸᓪᓛᒥ, ᐅᑭᐅᓂᑦ 40−ᐸᓗᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖓ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᓴᓇᓂᕐᒥᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᒥᖅᓱᓂᕐᒥᑦ ᒪᕐᕋᐅᔭᓂᓪᓗ ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᑐᖓ. ᐱᕈᖅᓴᓯᒪᔪᖓ ᐊᓈᓇᑦᑎᐊᕋ ᐊᓐᓄᕋᔾᔨᐅᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ ᒥᖅᓱᖅᑐᓂ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕐᒥᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᓂ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᓂᔅᓯᑦᑕᕆᐅᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖓ ᓇᓴᕐᒥᑦ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᖓ ᑎᓴᒪᐅᔪᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖃᓕᖅᑎᓪᓗᖓ 17−ᓂᒃ ᐊᓐᓄᕋᔾᔨᐅᖃᑦᑕᓕᖅᑐᖓ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕐᓂᑦ ᒪᓕᑦᑐᖓ. ᐅᑭᐅᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᓂᒍᕐᖓᑕ ᐊᔭᒪ/ᐊᑦᑕᒪ ᓴᐸᓐᖏᕆᐅᖅᑎᓚᐅᖅᓯᒪᒑᖓ ᖁᓕᑦᑕᐅᔭᔅᓴᓂᓪᓗ. ᒫᓐᓇ, ᐊᑎᒋᓕᐅᖃᑦᑕᓕᖅᑐᖓ (ᓯᖀᖃᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᓯᓚᐹᕐᓂᑦ), ᑲᒦᓐᓂᒃ ᓴᐸᖓᓕᓐᓂᑦ ᕿᓯᓐᓂᓪᓗ ᐴᑦᑏᓐᓂᒃ, ᐳᐊᓗᓐᓂᑦ, ᓴᐸᖓᓕᓐᓂᑦ ᑲᒥᓪᓛᕈᑎᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐱᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓂ ᓴᓇᖃᑦᑕᑎᓐᓂ ᐊᓃᖅᑐᖅᓯᐅᑎᓂᒃ.”

“ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐊᑯᓕᐅᖅᓯᒪᔪᖓ ᓄᑲᑉᐱᐊᓐᓄᑦ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᒪᑐᐃᖅᓯᔪᖃᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑐᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᓐᖑᐊᕕᔾᔪᐊᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᒥᖅᓱᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᕙᒻᒥᔪᖓ ᐊᕐᓇᓂᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᓂᓪᓗ.”

“ᓄᓇᕋᓕᕆᕙᒻᒥᔪᖓ ᐱᕈᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᒥ ᑏᓕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖓᓗ, ᐅᐊᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᒡᒐᔅᓯᐅᑎᓂᓪᓗ ᓂᐅᕐᕈᑎᒋᓂᐊᖅᑕᕐᓂᑦ ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᖃᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ.”