ᓯᐅᕋ ᓴᒥᓴᒃ
ᐃᓄᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ
“ᐊᓈᓇᐃᑦ ᐊᒪᐅᓯᔭᖅᐸᑦᑐᑦ ᓄᑕᕋᕐᒥᓂᒃ ᐊᒫᖅᑐᑎᒃ. ᐅᕕᓂᖏᑦ ᐊᑦᑐᐊᖃᑎᒌᑦᑐᑎᒃ ᓄᑕᕋᖓᓗ − ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᑎᐊᒥ ᐊᑦᑐᐊᖃᑎᒌᕆᐅᖅᑑᒃ... ᓇᓗᓇᐃᔭᓪᓚᕆᒍᓐᓇᖏᓐᓇᒃᑯ. ᐃᓄᓪᓚᕆᑦᑎᑑᖅᑐᖅ”

ᓯᐅᕋᐅᑉ ᓴᓇᐅᒐᖓᑕ ᒥᔅᓵᓄᑦ

ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᓚᐅᕋᒪ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᒐᒃᑯ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᕆᐊᖃᕋᑦᑎᒍ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᓪᓗ ᔭᒐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐊᖅᑕᐅᓯᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᓈᓇᒋᔭᑦ, ᐊᔭᒋᔭᑦ/ᐊᑦᑕᒋᔭᑦ, ᓇᔭᒋᔭᑦ/ᐊᖏᔪᒋᔭᑦ/ᓄᑲᕆᔭᑦ, ᐱᖃᑎᒋᔭᓪᓗ. ᐊᕐᓇᐅᓪᓗᑕ, ᐱᓯᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒋᐊᖃᕋᑦᑕ, ᑕᐃᒫᑦᑕᐅ ᐃᓚᒋᔭᐅᔮᕋᒪ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᕐᓂᑦ.

\ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᒥᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕐᒥᑦᑕᐅ ᐊᑐᖅᑐᖓ ᐊᐅᐸᖅᑐᒥᑦ ᐊᒪᐅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᔾᔪᐊᕐᒥᐅᑎᑐᑦ. ᐊᑯᓕᒃ ᓴᓇᑐᔪᐊᓗᓐᓄ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑦᑑᑉ ᕿᓚᖓᑕ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖓᓂ ᒪᓕᑦᑐᖅ, ᐊᑯᒃ, ᓴᓇᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᒫᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᖅ ᐊᑰᓪᓗᓂ.

ᓯᐅᕋ ᓴᒥᓴᐅᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ, ᐃᓄᒃᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ

ᓯᐅᕋ ᓴᒥᓴᐅᔪᖓ, ᐃᓄᔾᔪᐊᕐᒥᐅᑕᐅᔪᖓ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᖓ 29−ᓂᒃ ᑎᓴᒪᑯᓗᓐᓂᑦ ᐸᓂᖃᖅᑐᖓ. ᒥᖅᓱᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖓ ᐅᑭᐅᓄᑦ 15−ᓄᑦ. ᒥᖅᓱᕆᐅᕐᓂᑰᔪᖓ ᐊᓈᓇᑦᑎᐊᕐᓂᑦ, ᐊᓈᓇᒐᑦᑕᓐᓂᑦ ᑎᒍᐊᖅᑖᕆᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒫᖓ ᐃᓅᒐᒪ. ᐱᖓᓱᓂᒃ ᓄᑲᖃᖅᑐᖓ/ᐊᖏᔪᖃᖅᑐᖓ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᓂᖃᖅᑐ. ᒥᖅᓱᕆᐊᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖓ ᖁᑦᑎᓐᓂᓕᒻᒥᑦ 4−ᒦᑦᑐᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᒥᖅᓱᓪᓚᕆᖃᑦᑕᓕᑕᐃᓐᓇᖅᑐᖓ ᐃᓅᓱᑦᑑᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᖓ. ᒥᖅᓱᖅᑎᐅᔪᒪᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒪ ᑕᑯᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᖓ ᐊᓈᓇᑦᑎᐊᕐᓂᑦ/ᐊᓈᓇᓐᓂᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ ᐊᓐᓄᕋᔾᔨᐅᖅᑐᑎᑦ ᐱᐅᔪᐊᓘᒻᒪᑕ, ᓴᓇᒃᑲᓐᓂᕈᒪᕙᑦᑐᖓ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᑦ. ᐅᑭᐊᔅᓵᖅ ᐱᐅᒋᑦᑎᐊᖅᑕᕋ ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᑕᑯᓪᓗᒋᑦ ᓄᑖᑯᓗᐃᑦ ᐊᓐᓄᕋᔾᔨᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓈᓇᑦᑎᐊᒪ ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ, ᐊᓈᓇᒪᓗ, ᓄᑲᕐᒪᓗ/ᐊᖏᔪᒪᓗ ᐊᕐᓇᓄᓪᓗ ᓴᓇᐅᒐᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᕈᓘᔮᐃᑦ.

ᐱᕈᖅᓴᓪᓗᖓ, ᓴᓗᒻᒪᐃᒋᐊᖓ ᐊᒥᕐᓂ ᐱᐅᒋᑦᑎᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕋ, ᐃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔭᒃᑲ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᓈᓇᑦᑎᐊᕐᓂᑦ, ᐊᓈᓇᒪ ᐊᓈᓇᖓᑕ: ᐋᓇ ᓴᒥᓴᒃ. ᒥᖅᓱᕆᐅᖅᓴᑎᓚᐅᖅᓯᒪᒑᖓ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᖃᑎᒃᑲᓄᓪᓗ ᐊᔭᓐᓄᓪᓗ/ᐊᑦᑕᓄᓪᓗ, ᓄᓇᓕᓕᒫᑦᑎᐊᓂᖅᑲᐃ. ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᐊᓘᓕᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᐅᑎᔪᒻᒪᑕ ᒥᖅᓱᕆᐅᕐᓂᕐᒥᑦ. ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐊᒥᓲᓗᐊᓐᖏᑦᑐᑦ ᒥᖅᓱᕆᐅᕈᒪᓗᐊᖅᑑᔮᕈᓐᓃᕐᖓᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᒋᐊᒥᑦ. ᖁᔭᓕᔪᖓ ᐃᓅᓱᑦᑑᓪᓗᖓ ᓄᓇᖅᑲᑎᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒐᒪ ᖃᐅᔨᒪᔭᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑎᑦ.

ᒥᖅᓱᕆᐅᕚᓪᓗᑦᑕᖓ, ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᐃᑦ ᐆᑦᑑᑎᒥᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᕙᔪᔪᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᐊᒥᓲᓗᐊᓐᖏᑦᑐᑦ ᐆᑦᑑᑎᖏᓐᓂ ᑲᑐᔾᔨᓗᐊᖃᑦᑕᕈᓐᓃᖅᑐᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐆᑦᑑᓯᐅᖅᐸᓕᔪᔪᖓ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᖅᑐᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᓄᕐᓗ ᑕᐅᑦᑐᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ. ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐆᑦᑑᑎᓕᐅᕈᓐᓇᑦᑎᐊᓕᖅᑐᖓ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᕐᒥᑦ ᓴᓇᒍᒪᔭᕐᓂᑦ. ᐊᒥᓱᐊᓗᓐᓂ ᖁᓕᑦᑕᐅᔭᓕᐅᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖓ, ᐊᒪᐅᑎᓐᓂᒃ, ᖃᓪᓕᐊᓗᓐᓂᒃ, ᐊᓯᕙᖅᑐᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᕐᓂᑦ, ᕿᓯᓐᓂᒃ ᑲᒥᑐᐃᓐᓈᓐᓂᒃ, ᓇᓄᕋᕐᓂᒃ ᖃᓪᓖᓐᓂᒃ, ᐳᐊᓗᓐᓂᑦ ᑭᑦᑐᕆᐊᓕᔅᓯᐅᑎᓂᒃ ᔭᐃᑲᓐᓂᒃ. ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒥᔪᖓ ᒥᖅᓱᖅᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᒎᔅ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂ ᐊᑎᒋᓂᒃ 2.0.

ᖁᕕᐊᒋᓪᓚᕆᑦᑕᕋ ᒥᖅᓱᕆᐊᖓ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᕿᑐᕐᖓᕐᓄᑦ ᓴᓇᓪᓗᖓ. ᕿᑐᕐᖓᒃᑲᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒐᓱᓲᒃᑲ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᖃᑐᐊᖅᑲᑕ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕋᖅᑐᒋᑦ. ᐅᑭᐅᓄᖅᑲᐃ ᖁᓕᐅᕙᓪᓚᐃᔪᓄᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐸᐃᕆᕕᒻᒥᐅᑕᐅᔪᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᕙᑦᑐᖓ ᖁᑦᑎᓐᓂᓕᓐᓂᑦ 1−ᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ 2−ᓂᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᕙᑦᑐᖓ.

ᒫᓐᓇᕈᓘᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᑦᑑᑉᐱᕆᒥ 2021−ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᓇᒻᒥᓂᖅᑖᓚᐅᖅᑐᖓ ᑕᐃᓪᓗᖓ ᓯᐅᕋ ᓴᒥᓴᒃ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂ. ᓇᒻᒥᓂᖅᑖᖅᑐᖓ ᑕᑯᑎᒍᒪᓪᓗᒋᑦ ᐸᓂᒃᑲ ᐊᔪᕐᓇᖏᑦᑎᐊᕐᖓ ᖁᕕᐊᒋᔭᕐᓂᑦ ᒥᖅᓱᕆᐅᖅᓴᑎᑉᐸᑦᑐᒋᓪᓗ. ᐊᖏᔪᑦᑎᖅᐹᕋ ᐃᓕᓐᓂᐊᐸᓪᓕᐊᔪᖅ ᐅᕙᓐᓂᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒪᓗ ᑲᑭᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑕᐃᒎᓯᓕᒻᒥᑦ “ᓇᒻᒥᓂᖅᑖᑐᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᑦ.” ᐃᓕᕈᓘᔭᖅᑐᖅᐹᓘᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒪ ᑕᐃᑲᓂ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᒪᔪᖓ, ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᓴᓇᒋᐅᖅᓴᓂᕐᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔪᖓ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓐᖏᑦᑐᖅ. ᓱᓕ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓐᓄᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᓚᕋ. ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᐅᓪᓚᕈᒪᓐᖏᓐᓇᒪ ᒫᓐᓇ.