ᓲᓕ ᐃᓚᐃᔭᔅ
ᐃᓅᕕᒃ, ᐃᓅᕕᐊᓗᐃᑦ
“ᐱᕈᖅᓴᓪᓗᖓ, ᐆᑦᑐᖅᑎᑕᐅᕙᔪᒐᒪ ᖁᓕᑦᑕᐅᔭᓕᐅᖅᑐᖓᓪᓗ. ᐊᒪᐅᕋ ᒪᒥ ᒪᒪᔪᐊᖅ ᐱᓕᒻᒪᓴᖅᑎᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᒑᖓ ᐆᑦᑐᕆᐅᖅᓴᐸᑦᑐᖓᓗ, ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᖅᐸᑦᑐᒋᓪᓗ ᐃᓅᔭᒃᑲ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᐅᑎᒋᓪᓗᒋᑦ.”

ᓲᓕᐅᑉ ᓴᓇᐅᒐᖓᑕ ᒥᔅᓵᓄᑦ

ᐃᓅᕕᐊᓗᐃᑦ ᐊᒪᐅᑎᖓ ᓄᐃᓚᖃᕋᔪᔪᓲᑦ ᐊᒪᕈᔭᒥᑦ ᖃᕐᕕᓂᓪᓗ, ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᑦ ᐅᑭᐅᕌᓗᒻᒥ ᐅᖅᑰᑎᑦᑎᓲᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᓪᓗ ᓄᐃᓚᒋᔭᐅᓲᖑᓪᓗᑎᑦ. ᐊᒪᕉᓪᓗᓂ ᐃᓚᖓ ᓯᓚᑖ ᐊᒪᕈᕐᒦᓐᖔᖅᑐᖅ ᑕᑭᓛᖑᓂᖓ, ᒥᑭᔫᑎᐊᓘᓕᖅᑐᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᓱᖅᑐᒋᑦ ᐊᒥᐊᖏᑦ ᓯᐊᑦᑎᑕᐃᓐᓇᕆᓪᓗᒋᑦ. ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ, ᐊᑐᖅᓯᒪᔪᖓ ᐃᑦᑕᑎᖅᓯᒪᓪᓗᒍ ᐊᐅᐸᖅᑐᒥᑦ ᑎᕆᒐᓂᐊᖅ ᓄᐃᓚᒃ.

ᐊᓪᓚᖓ, ᑕᐅᑕᒥ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᖅ ᐱᕐᕋᐃᓯᒪᔪᖅᑎᑐᑦ, ᒥᑭᔫᑎᐊᓘᓪᓗᑎᑦ ᓯᓂᔅᓴᐃᑦ ᑭᐱᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᒥᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓇᐅᓪᓗᑎᑦ ᒥᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᓕᖅᑐᑎᑦ.

ᓴᓇᕐᕈᑏᑦ ᐊᑐᖅᐸᑕᒃᑲ ᐃᓚᖏᑦ, ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᕆᓯᒪᔭᒃᑲ, ᐱᓯᒪᔭᒃᑲ ᐃᑦᑕᖅᑎᕆᔾᔪᑏᑦ. ᐃᓚᖓ ᐃᓗᓕᕐᒪ ᐊᑐᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓ ᒫᒥ ᒪᒪᔪᐊᖅ. ᐅᐃᖓ ᐃᓚᕕᓂᖅ ᓴᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓ ᓄᓕᐊᕐᒥᓄᑦ. ᐊᓯᖏᑦ ᐊᓈᓇᒪ ᐱᒥᓂᖏᑦ ᑖᑉᓯ ᐃᑭᐅᓇ, ᓴᓇᕙᓪᓚᐃᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑦᑐᐊᓗᒻᒪ ᐱᓕ ᐹᖕᒃᔅᓚᓐ. ᓯᓗᒥᓂᕐᒥᑦ ᕿᔪᖃᖅᑐᑎᒃ, ᑕᒫᓂᒥᐅᑕᐅᒻᒪᑎᒃ ᓇᓗᓇᕐᓂᖏᑦᑑᒃ ᓴᓇᔭᒥᓂᖅ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᖅᐸᓯᕐᒥ.
ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᕐᓂᑦ

ᓲᓕ ᐃᓚᐃᔭᔅ ᒥᔅᓴᓄᑦ ᐃᓅᕕᒻᒥ, ᐃᓅᕕᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ

ᐃᓅᕕᐊᓗᑦᑐᓐ ᐊᑎᕋ ᒥᒥᕐᓖᓇ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᓲᓕ ᐃᓚᐃᔭᔅ. ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖓ ᐱᕈᖅᓴᓪᓗᖓᓗ ᐅᓗᒃᕼᐊᖅᑑᒥ, ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ. ᐊᖏᔪᖅᑳᒃᑲ ᐊᒪᐅᕋᓗ ᑭᑭᒐᕐᔪᐊᒦᓐᖔᖅᓯᒪᔪᑦ, ᑐᒃᑑᔭᖅᑑᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓐᓂ. ᐱᕈᖅᓴᓪᓗᖓ, ᐆᑦᑐᖅᑎᑕᐅᕙᔪᒐᒪ ᖁᓕᑦᑕᐅᔭᓕᐅᖅᑐᖓᓪᓗ. ᐊᒪᐅᕋ ᒪᒥ ᒪᒪᔪᐊᖅ ᐱᓕᒻᒪᓴᖅᑎᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᒑᖓ ᐆᑦᑐᕆᐅᖅᓴᐸᑦᑐᖓᓗ, ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᖅᐸᑦᑐᒋᓪᓗ ᐃᓅᔭᒃᑲ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᐅᑎᒋᓪᓗᒋᑦ.

ᐊᑖᑕᒐ ᐅᐊᓛᔅ ᒎᔅ ᐱᕈᖅᓴᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒪᐅᕐᒥᓄᑦ. ᐊᖏᕐᕋᑎᓐᓃᖏᓐᓇᖅᑐᓂ ᐱᕈᖅᓴᓂᕐᓂᑦ. ᒪᒥ ᒥᖅᓱᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᕙᔭᒥᕐ ᓯᑏᐸᓐᓴᒧᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᔪᓄᑦ (Vidjalmur Stefansson) 1900 ᐱᒋᐊᕐᖓᕐᓂᖓᓂ. ᐊᓈᓇᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᖅᐹᓗᒋᓚᐅᖅᓯᒪᒑᖓ, ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦᑕᐅ ᐅᕙᖓᑎᑐᑦ. ᐊᑖᑕᖓ ᐱᓕ ᐹᖕᒃᔅᓚᓐ, ᐊᐅᓪᓚᕈᔾᔨᔨᐅᓪᓗᓂ ᕙᑎᒥᐊᕐᒧᑦ ᓯᑏᐸᓐᓴᒧᑦ (Vadjimur Stefansson). ᐊᓈᓇᒐ ᖁᐸᓕᕆᕙᔪᔪᖅ, ᐊᓪᓚᑦᑐᓂᑦ ᒥᑭᔫᑎᐊᓗᓐᓂ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᑦ ᖁᓕᑦᑕᐅᔭᒥ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔭᕐᓂᑦ. ᐃᓕᕝᕕᒋᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕋᑦᑕᐅ. ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᒃᑲᓐᓂᖅ, ᐃᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᖓ, ᐃᓕᓐᓂᐊᐸᓪᓕᐊᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖓ ᓄᐃᓚᖓᓐᓂ. ᐃᑦᑕᖅᑎᕆᒋᐅᖅᓴᖅᑐᖓᓪᓗ ᐊᒥᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᔅᓱᓕᖅᑐᒋᑦ, ᑕᐃᒫᒃ ᐃᓅᕕᐊᓗᑦᑐᑦ ᓄᐃᓚᖃᓲᖑᒻᒪᑕ ᐊᒪᓗᑭᑖᖅᐸᔮᕐᓂᑦ.