ᐋᑐᒐ − ᔪᓚᐃ 26, 2021 – ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᒻᒪᔨᖏᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᑐᑎᒃ ᐃᑲᔪᕐᑐᐃᕗᑦ ᒥᐊᓕ ᓴᐃᒪᓐᒥᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᓇ ᔨᐊᑦ ᓄᕈᕐᑎᑕᐅᓂᖓᓂᑦ.  ᒥᐊᓕ ᓴᐃᒪᓐ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᑦᓯᐊᖑᑦᓱᓂ ᐃᓅᒃᓱᓂ ᒐᕙᓇ ᔨᐊᓄᕈᕐᑎᑕᐅᕗᖅ ᑲᓇᑕᒥ.  ᓄᕙᓐᓇᕐᔪᐊᖅ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓱᒍ ᐊᓂᕐᕌᒥᓐᓃᓱᑎᒃ ᑲᑎᒻᒪᔩᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑏᑦ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓈᖅᑲᐅᕗᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐊᑑᑎᑎᓪᓗᒍ.  

ᕇᐱᑲ ᑲᓪᓗᒃ ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᐅᖃᖅᑲᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓇᒥᑐᐃᓐᓈᕐᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᑯᓐᓈᖅᑲᐅᕗᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐱᑦᔪᐊᕐᑐᖃᕐᑎᓪᓗᒍ. ᒥᐊᓕ ᓴᐃᒪᓐ ᐅᐱᒋᓲᑎᒋᑦᓯᐊᕐᑕᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᔭᐅᒻᒪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓯᐊᕐᓂᐊᓗᖓᓄᑦ. ᐃᓅᒃᓱᓂ ᐊᕐᓇᐅᑦᓱᓂ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓯᐊᕐᓂᑰᒻᒪᑦ.  ᑕᒻᒪᓐᓇ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᖅ ᓯᕗᒧᐊᑦᔪᑎᐅᒻᒥᔪᖅ ᓴᐃᓕᖃᑎᒌᓕᕐᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᓐᓂᒃ.  ᐊᓯᑦᔩᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᐊᕐᐸᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᑦ ᓇᔪᑎᑐᐃᓐᓇᕈᓗᒋᐊᖃᖏᒻᒪᑕ ᖃᓄᕐᑑᕐᕕᐅᔪᓂ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᒋᔭᐅᓪᓚᕆᒋᐊᖃᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᓂᓪᓕᐊᔪᓐᓇᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᓪᓗ. 

ᒥᐊᓕ ᓴᐃᒪᓐ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑲᖏᖅᓱᐊᓗᔾᔪᖅᒥ, ᓄᓇᕕᒃᒥ, ᑯᐱᐊᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᔪᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ.  ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ 40 ᐅᖓᑖᓂᐅᓕᕐᑐᖅ ᒥᐊᓕ ᓴᐃᒪ  ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᔭᐅᕐᑐᐃᓯᒪᕗᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ.  ᐱᓕᕆᐊᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔨᒋᓚᐅᓯᒪᔭᖓᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ,  ᑲᓇᑕᒥᑦ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔨᐅᓂᑯ ᑎᐊᓐᒫᒃᒧᑦ,  ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑲᖑᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓕᕐᑎᐅᑦᓱᓂ ᐊᖏᖃᑎᒋᒐᓱᐊᕐᑎᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑕᕈᓱᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᑭᕕᒃ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐᑯᑎᒍᑦ, ᓇᓗᖏᑦᓯᐊᕐᐳᒍᑦ ᒥᐊᓕ ᐃᓄᒃᓂᒃ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᑦᓯᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᑲᑦᓱᖓᐃᕐᓯᐊᕐᓯᒪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᑦᓯᐊᓂᐊᕐᒪᑦ.  ᐃᓄᒃᓄᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᓄᑦ ᐅᐱᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᑕᑯᓐᓇᒐᐅᓯᐊᕐᓗᓂᓗ ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᒥᒻᒪᑦ. 

ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᓂᕆᐅᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓂᐊᕋᒥᒃ ᒐᕙᓇ ᔨᐊᓄᕈᓂᐊᓕᕐᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᑉᐱᕈᓱᒃᓯᐊᕐᓱᑎᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ.