ᐋᑐᕚᒥ, ᒫᔾᔨ 27, 2023 – ᕕᕝᕗᐊᕆᒥ 2023 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᓪᓗᑕ (ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᕐᓂᖅ) ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᑦ, ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᔪᒻᒪᑕ.  ᒫᔾᔨ 9ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᑲᑎᒪᔨᑖᖅᑲᐅᑦ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔪᒻᒪᑕ ᓂᕈᐊᕐᓯᓪᓗᑎᑦ ᓯᕗᓕᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦᓴᖏᓐᓂᑦ.  ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᖁᕕᐊᑉᐳᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔭᕆᐊᑦᓴᖅ ᐊᓯᔾᔨᕐᑐᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦᑎᓂ.   

ᔨᐅᕆ ᓵᑉ ᔭᓗᓇᐃᕝᒥᐅᖅ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᑲᓐᓂᓚᐅᕐᑐᖅ ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᑐᓂᓗ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓂᖕᒧᑦ.  ᓈᓐᓯ ᐃᑐᖅ ᓄᓇᕕᒃ/ᐅᖓᕙᐅᑉ ᓄᓇᖓᓄᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᑲᓐᓂᕐᒃᑐᖅ ᐊᖏᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᐊᓄᑦ.  ᐅᑎᖃᑕᐅᒻᒥᔪᖅ ᓯᕗᓕᕐᑎᓄᑦ, ᓵᓚᑦ ᐅᓪᐳᕆ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦᒥᑦ, ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᓪᓗᓂ ᑎᑎᕋᕐᑎ−ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒧᑦ, ᐃᓂᒋᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖓ ᐅᐊᑦᓯᐊᕈ.    

“ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᑐᖓ ᑲᔪᓯᓂᐊᕋᒪ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓂᕐᖕᒧᑦ ᖁᔭᓕᓪᓗᖓᓗ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᑉᐱᕈᓱᒃᑲᒥᖕ ᐅᕙᓐᓂᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᑲᓐᓂᕋᒪ.  ᑲᔪᖏᓪᓚᕆᑦᑐᖓ ᐱᔭᑦᓴᕆᓂᐊᕐᑕᑎᓐᓂᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᐊᕆᐊᑦᓴᖅ ᓄᑖᑦ ᒫᓐᓇᓗ ᑲᑎᒪᔨᑐᖃᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᕐᕌᒎᓂᐊᕐᑐᒥ ᐅᖓᓕᐊᒍᓪᓗ,” ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᓵᑉ.      

ᖁᕕᐊᒋᑦᑎᐊᕐᑕᕗᑦ ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᑐᑦ ᒫᓐᓇ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ,    

  • ᒫᑕ ᐸᓛᕼᐅᑎ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᓂᑦ, ᖃᓪᓗᓈᓂ ᑲᓇᓐᓇᒥᐅᓂᑦ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔨ   
  • ᐸᐃᔾ ᑭᒥᒃᓴᓇ−ᑯᕆᑉᔅ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᓂᑦ, ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔨ   
  • ᐃᐊᔅᑐᕐ ᐊᒡᓗᒃᑲᖅ−ᐸᐅᓪ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔨ ᑭᕙᓪᓕᕐᒧᑦ   

ᐅᑯᐊ ᑕᕝᕙ ᑲᑎᒪᔨᑖᖅᑲᐅᑦ:      

  • ᑲᑐᕆᓐ ᒥᑦᓱᒃ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔨ ᕼᐋᐱ ᕚᓕ−ᒎᔅᐸᐃᒥᐅᓂᑦ    
  • ᓯᐊᔭ ᐃᓪᓚᐅᑦ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔨ ᓄᓇᕕᒃ, ᑕᓯᐅᔭᒥᐅᓂᑦ    
  • ᓗᐃᔅ (ᓗᐃ) ᒪᐃᒃ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔨ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᓂᒋᐊᓂᑦ  
  • ᔪᓯᐲᓐ ᑕᒃᑐ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔨ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ     
  • ᑯᐊᑦᓂ ᐆᓪᑭ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔨ ᐃᓄᕕᐊᓗᒻᒥᐅᓂᑦ  
  • ᓕᓕᐊᓐ ᓚᓐᑐᕆᒐᓐ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᓂᑦ, ᓂᒋᕐᒥᐅᓂᑦ−ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᐊᓂ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔨ 

ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᓵᑉ ᐅᖃᖅᑐᓂ, “ᑭᒡᒐᑐᖅᑐᒋᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ, ᖁᔭᓕᓪᓚᕆᑉᐳᒍᑦ ᐱᔭᕇᕐᐸᓪᓕᐊᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ; ᒪᓚᐃᔭ ᔨᐅᕐ ᑎᑎᕋᕐᑎᐅᓚᐅᕐᑐᖅ-ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ, ᓈᓐᓯ ᒪᐃᒃ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᖅ, ᐳᕆᓐᑕ ᐃᐳ ᓄᓇᕕᒃ, ᑕᓯᐅᔭᕐᒧᑦ, ᐊᓕᓴ ᑳᐱᓐᑕ ᐃᓅᓱᑦᑐᓂᑦ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔨ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ ᐊᒻᒪ ᔩᓚ ᒪᓐᓂᐊᐱᒃ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᓂᒋᐊᓄᑦ.”    

-30-

ᑐᓴᐅᑎᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃ: ᑳᑐᕆᓐ ᐅᑎᑯᕐ, 343-804-0881, ᐅᕗᖓᓘᓐᓃᑦ communications@pauktuutit.ca.ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᖕᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᑐᐃᓐᓇᕋᑎᖕ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔩᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐊᕐᖕᓇᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ.  ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᖕᓇᐃᑦ ᑭᓐᖒᒪᔭᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑦᓯᓯᐊᕐᓂᖕᒥᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒡᒍᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᓗ ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᖕᒧᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᑭᓇᓱᐊᕐᓂᖕᒥᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᒃᑯᑦ.