ᓯᑎᐱᕆ 30, 2021

“ ᑖᓐᓇ ᐅᓪᓗᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ, ᐅᓪᓗᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᖃᕋᑦᑕ ᐅᕙᒍᑦ ᐃᓚᒋᔪᓐᓂᕐᑕᖏᓐᓂᒃ.  ᐅᓪᓗᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᖃᕋᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᑎᑕᐅᕙᑐᒥᓂᕐᓂᒃ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓚᖏᑦᓗ, ᓄᓇᖃᑎᕗᑦᓗ ᐊᒻᒪ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᖃᐅᒪᒋᐊᖃᒻᒥᔪᒍᑦ ᑲᔪᓯᐅᒪᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᑦᑕ ᐊᔭᐅᕐᑐᐃᓂᕐᒥᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᓅᒃᓱᑕ ᐃᖅᑲᐅᒪᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑐᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᓱᕈᕐᑐᒃᑰᖃᑦᑕᕐᓯᒪᖕᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᓱᕈᕐᑐᒃᑰᖏᓐᓇᕐᓱᑎᒡᓗ ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᖃᐃᓐᓇᕐᓱᑎᒃ ᐊᐅᓚᒃᓯᑲᒻᒪᑦᔪᑎᐅᔪᓂᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒍ ᓴᐱᓕᕐᔭᐃᕐᓯᒪᕗᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᐅᒪᐃᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓱᑕᓗ ᐊᒻᒪ  ᓯᕗᒧᐊᖏᓐᓇᕋᓱᒃᓂᐊᕐᓱᑕᓗ ᒪᒥᓴᕐᓂᑎᓐᓂᒃ.

ᓴᐃᒻᒪᐅᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓂᖅ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᖃᒻᒪᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒋᒋᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕐᓯᒪᖏᓐᓂᐊᓗᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᐃᓄᐃᑦ  ᐱᓕᕆᑦᓯᐊᕐᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓯᕚᓕᕐᓯᒪᓂᖏᑦ. ᑲᔪᖏᕐᓴᐃᕗᒍ ᑲᓇᑕᒥᐅᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᖏᑦᑐᓂᒃ ᐅᕙᒃᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖁᑦᓱᒋ ᐊᑑᑎᖃᕐᑎᒃᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᓱᓪᓕᑎᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᒻᒪᐅᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᒪᐃᓗᕐᓗᑎᒃ:  

  • ᐃᓚᐅᑎᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᑯᕕᐊᓲᑎᖃᕐᑎᓪᓗᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓪᓗᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᖓᓐᓂ
  • ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓗᕐᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᒪᖔᑕ
  • ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᑐᖓᓱᒃᑎᑕᐅᓗᑎᒡᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓪᓕᑎᒥᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᓱᕐᓯᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᓵᓗᒋ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᑦᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓐᖓᕕᖏᓐᓂᒃ 
  • ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᒃᕚᓕᕐᕕᒋᓇᓱᒃᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕗᑦᓗ, ᑭᖑᓂᒃᑎᓂᑦᓗ ᐃᓅᓯᕆᓯᒪᔭᒃᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ
  • ᓄᓇᖃᖅᖄᕐᓯᒪᔪᓕᒫᑦ ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕐᑎᑕᐅᓗᑎᒡᓗ ᐊᒻᒪ ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ

ᓯᕗᓂᒃᓴᑎᓐᓂ ᐊᑯᓃᕐᑐᒥᒃ ᐊᑐᐊᕐᓯᒋᐊᖃᓐᓂᐊᕋᑦᑕ ᐊᒻᒪ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᑎᓕᐅᕆᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᓗᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᒐᕙᒪᐅᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ 94ᖑᔪᑦ ᓱᓪᓕᑎᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᒻᒪᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᔭᒐᐅᖅᑲᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᑦ ᐱᑦᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᕐᑑᕈᑕᐅᒋᐊᓕᒃᓂᒃ ᓄᓇᓕᒃᑎᓐᓂ ᒪᒃᑯᐊ ᐱᑦᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ: ᐃᓪᓗᑭᑦᓴᕐᓂᖅ, ᐊᔪᕐᓴᕐᓂᖅ, ᐊᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᑲᐅᓈᕐᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᖏᓗᐊᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᖏᓗᐊᕐᓂᖏᑦ.

ᓴᐱᓕᕐᔭᐃᕐᓯᒪᔪᓐᓇᕋᑕ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᐅᒪᓐᓇᕈᓐᓇᕐᑐᑕᓗ, ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦᓗᑕ ᓯᕗᒧᐊᓐᓂᐊᕐᑐᒍ ᐊᑑᐊᕐᓯᓇᓱᐊᕐᑎᓪᓗᑕ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒥᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᕋᓱᐊᕋᕐᑕ ᓇᒻᒪᓂᓴᕐᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᑭᑕᒪᑦᓯᐊᓂᕐᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ. 

ᕆᐱᑲ ᑲᓪᓗᒃ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ

ᐸᐅᒃᑑᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ

ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ  ᑎᒥᐅᔪᖅ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᑦᓱᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ.

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕕᒃᓴᖅ ᐅᖃᖅᕕᒋᓗᒍ ᐅᓇ:

communications@pauktuutit.ca /  613-238-3977 Ext. 271