ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᔪᓚᐃᑦ 27, 2022 – ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᓵᑉ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑐᑭᓯᓯᒪᔪᑦ ᑭᖑᕚᕇᖕᓂᒃᑯᑦ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᒻᒪᕆᐊᓗᖕ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᑲᑐᓕᒃ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕐᓂᖓᓂᒃ, ᐃᓚᒌᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᐃᑲᔪᕋᓱᒃᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓇᕐᒪᓐ. ᐃᓱᒪᓗᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓇᕐᒪᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑎᒍᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᓗᐊᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓇᓱᖕᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᕕᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᕕᓂᕐᓂᒃ, ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᒃᓴᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓇᓱᐊᒐᖓᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᖕᓂᕐᓴᐅᓇᓱᖕᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ, ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓕᓚᐅᕐᒪᑕ ᖃᒡᒋᐊᕘᑯᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕋᓱᒃᖢᑎᒃ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᓄᓇᕗᒥᑦ. ᐃᓅᓯᓕᕆᔭᐅᓐᓇᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ.

“ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᒃ ᑲᓇᑕᒧᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᒥᐊᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ, ᓄᓇᑦᑎᓐᓂᓪᓗ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᖢᓂᓗ, ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧ ᑐᕌᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ. ᓂᕈᐅᒃᑐᖓ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᑲᑕᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᒃᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕋᓱᖕᓂᒃᑯᑦ.

ᐅᓇ ᐳᓛᕐᓂᖓ ᐱᒋᐊᕈᑎᒻᒪᕆᐅᔪᖅ, ᒪᑯᓄᖓᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᕐᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᓄᑦ, ᓱᕈᓯᑦᑎᓐᓄᑦ, ᐃᕐᖑᑕᑦᑎᓐᓄᓪᓗ. ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᓪᓕᕆᖕᓂᐊᕈᓂ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᔪᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕋᕆᐊᖃᖅᑐᑦ, ᑕᒪᐅᓇᓕ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᒃ.” ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᔨᐅᕆ ᓵᑉ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᓐᓄᑦ.

ᓇᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᖓ: ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᓵᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗ ᐃᖃᓗᖕᓃᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᓐᓂᒃ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒡᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ, ᐊᑐᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᐸᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᐅᑉ ᐳᓛᕐᓂᖓ. ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᖃᒡᒋᐊᕘᑦᑯᓐᓂᒃ, ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᓴᐅᔪᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᒡᓗ ᒪᐅᓇ ᐃᓕᖅᑯᓯᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃᑦ ᑎᓴᒻᒥᖅ, ᔪᓚᐃ 28 ᑎᑭᓪᓗᒍ ᓈᑦᑏᖑᔭᓛᕐᓂᐊᖅ, ᔪᓚᐃ 30, ᐱᒋᐊᖅᐸᒡᓗᑎᒃ 1:00-ᒥ 5:00-ᒧ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᕕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᒡᒋᐊᕘᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᑕ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᓚᐅᔾᔭᑲᑕᒃᑐᓂᒃ, ᑲᑕᔾᔭᖅᑐᓂᒃ, ᕿᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᖁᓪᓕᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐅᓂᒃᑳᑲᑕᖕᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕿᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᕈᓘᔭᖏᓐᓂᒃ. ᑐᐱᕆᓂᐊᖅᑕᕗ ᑕᑯᒋᐊᕐᓂᐊᖅᐸᔅᓯᐅᒃ ᐃᒡᓗ 411-ᒥ (ᖃᒡᒋᐊᕘᑦ) ᐃᖃᓗᖕᓂ. 

ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓐᓇᖅᑐᑦ:

  • ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᕕᖕᓄᑦ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᓕᖕᓄᑦ: 1-866-925-4419
  • ᐊᓪᓚᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᕕᖏᓐᓄᑦ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ, ᐅᐊᖕᓇᕐᒥᐅᓄᑦ — 1-800-464-8106
  • ᓂᕆᐅᖕᓂᖅ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᕝᕕᒃ (ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ, ᐅᐃᕖᑐᑦ, ᑯᕇ, ᐅᑉᔨᑉᕗᐃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ: 1-855-242-3310
  • ᑲᒪᑦᓯᐊᖅᑐᑦ / ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐅᖃᕐᕕᒃ: 1-800-265-3333
  • Trans Lifeline: 1-877-330-6366
  • ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᕝᕕᒃ: 1-800-668-6868

-30-

ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨ: ᔫᓯ ᓚᕙᒃ, 613-238-3977 Ext 271, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ communications@pauktuutit.ca.

ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᙱᖢᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ. ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑐᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕋᓱᖕᓂᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᒃᑯᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓱᒫᓘᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᑲᑎᒌᖕᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ.