ᐋᑐᕚ, ᐋᓐᑎᐅᕆᐅ

ᐸᐅᒃᑰᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᕕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᕙᓪᓕᐊᒻᒪᑕᒎᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ−ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᔅᓴᓂᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᑦᑐᓕᒍᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐱᔭᕇᕈᑎᖏᓐᓂ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓃᑦᑐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᔭᒐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᓪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᓪᓗ (MMIWG).

ᑲᑐᔾᔨᓗᑕ, ᒪᕐᕉᒃ ᑎᒥᖁᑎᕗᑦ ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᐅᖃᑎᒌᒻᒪᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᑎᑦᑎᔨᓂᑦ ᑲᑦᑐᖓᐃᕈᑎᖃᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕋᕐᓂᕐᒥᒃ ᓈᒻᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᓪᓚᕆᑦᑐᓂᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᔅᓴᓂᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓛᖅᑐᓂᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᐅᐱᕐᖔᖅ 2021. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᓐᓄᑦ−ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᔅᓴᐃᑦ ᐋᖅᑮᒍᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᔅᓴᓂᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓅᖓᔪᓂᑦ.

ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᑎᑦᑎᔨᓂᑦ ᐃᓚᖃᐅᕐᖓᑕ ᐊᑕᐅᓯᒡᒍᑎᓂᑦ ᑭᒡᒐᑐᖅᑎᓂᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ 10ᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑐᒡᒍᑎᓂᑦ ᑎᒥᐅᔪᓃᙶᕐᓯᒪᔪᓂᑦ: 

  • ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ
  • ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ
  • ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ
  • ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ
  • ᒪᑭᕕᒃ ᑯᐊᕈᕇᓴᓐ
  • ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ
  • ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᔪᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ
  • ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓄᒋᐊᓐᓂᕐᓴᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ/ᑐᙵᓱᕝᕕᖓᑦ ᐃᓄᐃᑦ
  • ᐊᓈᓇᐅᖃᑎᒌᑦ ᑐᒥᖏᑦ ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
  • ᓴᑐᕐᕖᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᑐᕋᐃᓯ ᓯᐅᕋᔨᓐ ᑕᐱᕇᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᐊᓕ ᓯᓚᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᓂ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᓐᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᔫᓐᓂᒃ−ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᕆᔮᒃ. ᑭᒡᒐᑐᖅᑏᑦ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᓐᓂᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᓂᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᒻᒥᔪᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᑎᑦᑎᔨᓪᓗᐊᑕᖏᓐᓂᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᔅᓴᓂᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ.

ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒡᒐᑐᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕋᓱᑦᑐᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᒥᒃ ᐱᐅᓯᖃᕐᕕᐅᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᓇᙱᑦᑐᒥᒃ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒥᓪᓗ ᐊᑲᕐᕆᔮᕈᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᓂᒃᑯᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᒃᑯᑦ, ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᓪᓗ ᐊᑦᑕᓇᙱᑦᑐᒦᓐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᖁᔭᒋᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᕙᑦᑐᓄᑦ.

ᐃᓄᓐᓄᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᔅᓴᐃᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓈᒻᒪᖏᓐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐋᖅᑭᓯᒪᓪᓚᑦᑖᕐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ, ᓈᒻᒪᓈᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᔅᓴᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᐊᓯᔾᔩᒍᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᓪᓗ −− ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᒪᕐᕈᐃᓕᖅᑲᖓᔫᓐᓂᒃ−ᐊᓂᕐᓂᓖᑦ, ᐊᕐᓇᐅᖃᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᐃᑉᐸᖃᓲᑦ, ᐊᕐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖑᑎᒥᓃᑦ, ᐊᕐᓇᐅᖃᑎᖏᓐᓅᖓᔪᓄᑦ, ᓇᓗᖅᑯᑎᔪᓄᑦ, ᑕᒻᒪᐅᑕᐅᓯᒪᓱᒋᔪᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᔭᕆᐊᖃᖅᑐᒋᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐃᑉᐸᖃᕐᓴᐃᓐᓇᕆᐊᑐᙱᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᓅᓯᓕᓐᓄᑦ −− ᓈᒻᒪᑦᑐᒥᒃ ᐱᐅᓯᖃᕐᕕᐅᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᓕᑦ:

ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ
ᓲᓴᓐ ᑭᖕ: sking@pauktuutit.ca; 613.724.1518

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ
ᐸᑐᕆᓴ ᑎ’ᓲᓴ: dsouza@itk.ca; 613-292-4482