ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ

ᐱᒍᓐᓇᑦᑎᑕᐅᒍᑎᑦ

ᑮᓇᐅᔭᑎᒍ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒍᑎ

ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᑦ

ᕿᒫᕕᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ, ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᓇᐃᑦ/ᐊᖑᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᕈᑎᖃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓗᖅᑕᕈᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐃᓕᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ/ᐊᖑᑎᑦ ᒪᓕᒃᑐᒋᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ, ᕿᒫᕕᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᒐᔪᓐᓂᖅᓴᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓗᕆᐊᕐᓂᖅ ᐱᕈᖅᑎᑦᓯᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᖅᑲᑎᑦᓯᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.

ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᓯᒪᔪᑐᖃᐅᓕᕋᓗᐋᕐᒪᑕ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᖏᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓗᑎᒃ ᕿᒫᕕᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᓐᓄᑦ. 2020-ᒥ, ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑐᑦ $20 ᒥᓕᐊᓐ ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑐᕌᕆᓗᒍ ᓴᓇᓂᖅ ᕿᒫᕕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐃᑉᐸᖓᒍᑦ−ᐊᑦᑎᓐᓂᐊᓄᑦ ᐊᐅᓪᓛᓂᕐᒧᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᕚ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᕐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑕᕋᐃᑦ ᕿᒫᔪᑦ ᐋᓂᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒥᑦ.

ᔭᓐᓄᐊᕆ 2021-ᒥ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᒪᖅ ᒥᓗᕐ, ᒥᓂᔅᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᒃᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᔨᔅᓯᕈᑎᓂ, ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᐊᕼᒥᑦ ᕼᔅᓯᓐ, ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓚᒌᓂ, ᓱᕈᓯᕐᓂ, ᐊᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒋᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓕᕆᒍᒪᓕᓚᐅᕐᒪᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᒃᑎᑦᑎᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᒡᓗᓕᐋᖑᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᕿᒫᕕᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑐᙵᖏᓐᓄᑦ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖓᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᖓᓯᑦᑐᓂ.

ᑮᓇᐅᔭᖃᒃᑎᑦᑎᒍᑎ ᓄᑖᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᕿᒫᕖᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᒻᒪᑦ ᐊᑕᖐᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐋᓐᓂᖅᓱᖅᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ 2020 ᐅᑭᐊᒃᓵᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ. ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᐋᕐᒪᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᕿᒫᕕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᙳᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ (ᐊᐃᑉᐸᖓ−ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ) ᐃᒡᓗᖃᒃᑎᑦᑎᒍᑎᓂᒃ ᐊᓪᓚᓂᒃ, ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᒪᔪᓐᓂᒃ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖓᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒦᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖃᕐᕕᐅᔪᓃᑦ.

ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᓴᓇᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᕿᒫᕕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐃᑉᐸᖓᒍᑦ−ᐊᑦᑎᓐᓂᐊᓄᑦ ᐊᐅᓪᓛᓂᕐᒧᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑕᖅᑲᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᓇᐃᑦ/ᐊᖑᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᕿᒫᓪᓗᑎᒃ ᐊᕐᓇᐃᑦ/ᐊᖑᑎᑦ ᒪᓕᒃᑐᒋᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᓕᒡᔪᐊᖑᓂᖅᓴᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ. ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᒍᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐅᖓᓯᑦᑐᓂ ᕿᒫᕕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐅᒃᑐᐱᕆ 31, 2023, ᐊᒻᒪ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᒫᔾᔨ 2024−ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ.

ᑐᒃᓯᕋᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᓂᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑐᒃᓯᕋᕐᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᕿᒫᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ. ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓯᕐᕕᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᐆᑦᑐᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓕᕆᓃᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑯᓐᓂᙶᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᕿᒫᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᕝᕕᒃ

Pauktuutit does not operate shelter facilities. If you are in need of emergency housing or support, please contact a shelter in your region:

ᐃᓅᕕᐊᓗᐃᑦ

ᐃᓅᕕᒃ

ᐃᓅᕕᒃ ᐊᐅᓪᓛᓂᕐᒧᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᙱᑦ

iths@northwestel.new

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ 1-867-777-3877
ᑖᓐᔭ ᑎᓚᓐ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ

ᑐᒃᑑᔮᖅᑐᖅ

 

ᐊᐃᒪᔪᖓ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᕿᒫᕕᒃ

aimayunga@tukcommunitycorp.com
ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ 1-867-977-2000
ᓵᓐᑐᕋ ᐃᓚᐃᔭᔅ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ

ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ

ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᑎᐊᖅ

ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᒥᑦ ᐊᕐᓇᑦ ᕿᒫᕕᒃ – ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᕿᒫᕕᒃ

tclarke@gov.nu.ca
fvvp@cambridgebay.ca
sarcha@polarnet.ca

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃ 81 ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0E 0C0

ᐋᓐ ᐃᔅᓄᐊ (ᐃᓚᒌᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ) (867) 983-5232
ᑐᕈᐃ ᒃᓛᒃ 867 983 4169

ᑰᒑᕐᔪᒃ

ᐊᐅᓚᓂᖅ ᑕᒻᒫᖁᐃᒃ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᐅᐸᒐᖅ – ᐃᓚᒌᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᕝᕕᒃ

womenshelter2@outlook.com
shelter_manager@outlook.com
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃ 205 ᕼᐋᒻᓚᑦᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ, ᑰᒑᕈᒃ, ᓄᓇᕗᑦ X0B 1K0

ᑲᑕᕆ ᓂᐸᑐᔪᒃ 867-769-6100

ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ
ᐊᐅᓚᓂᖅ

ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᕿᒫᕕᒃ

ᐱᕗᓕ ᐳᐊᑦ (867) 982-3210

ᑭᕙᓪᓕᖅ

ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᖅ

ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒃ ᕿᒫᕕᒃ

ᑎᑎᖅᑲᐅᓯᕝᕕᒃ ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0E 1B0
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 561-5902

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ
ᐊᐅᓚᓂᖅ

ᑲᑕᐅᔾᔭᖅ ᕿᒫᕕᒃ

kataujaq@qiniq.com
kylagabrielle26@yahoo.com
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃ 344 ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ X0C 0G0
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ/ᕿᒫᕕᖕᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᔪᐃᔅ ᑭᐊᓐᑦ (867) 645-2214
ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᑦ/ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᐃᑲᕐᕋᑦ (867) 645-6432

 

ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ

ᓇᐃᓐ

ᓇᐃᓐ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᖅ ᐃᒡᓗ
ᐊᕐᓇᓄᑦ ᕿᒫᕕᒃ

nainsafehouse@nf.aibn.com
709-922-1230 ᓂᑰᓪ ᐱᑯ (ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ)

 

ᕆᒍᓕᑦ

ᑯᑮᓇ ᐃᒡᓗ
ᐊᕐᓇᓄᑦ ᕿᒫᕕᒃ

rigoletsafehouse@bellaliant.com
ᑎᓱᕇ ᕘᓪᕗᕆ (ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ) 709-947-3583

ᓄᓇᕕᒃ

ᐃᓄᒃᔪᐊᖅ

ᐊᔭᐱᕐᕕᒃ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᕿᒫᕕᒃ
ᐊᕐᓇᓄᑦ ᕿᒫᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓪᓛᓂᕐᒧᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ

matagotaaluk@gmail.com
ᒥᐊᓕ ᐊᑕᒍᑖᓗᒃ (ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ) 819 254 1414

 

ᑲᖏᖅᓱᔪᐊᖅ

ᖃᕐᒫᐱᒃ ᐃᒡᓗᖓ: ᐊᒥᓱᓄᑦ-ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒥᓪᓗ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᑲᖏᖅᓱᐊᓗᔾᔪᐊᕐᒥ

ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒃᑯᕕᒃ

ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ
ᒫᒋ ᐃᒧᕐᓗᒃ, ᐊᒻᒪ ᕼᐃᐅᓪᑕ ᐊᐳᒻᒧᑦ ᐊᖅᓴᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ – ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᓇᓃᒻᒪᖔᑕ.

 

ᑰᔾᔪᐊᖅ

ᑐᖓᓱᕕᒃ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᕿᒫᕕᒃ
ᐊᕐᓇᓄᑦ ᕿᒫᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓪᓛᓂᕐᒧᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ

stagoona@gmail.com
(819) 964-0536 ᓯᐅᕋ ᑕᒍᕐᓈ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ
(819) 964-2423

 

ᓴᓪᓗᐃᑦ

ᐃᓂᑦᓯᐊᖅ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᕿᒫᕕᒃ
ᐊᕐᓇᓄᑦ ᕿᒫᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓪᓛᓂᕐᒧᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ

bcranemartin@gmail.com
ᐳᕆᓐᑕ ᑯᕋᐃᓐ ᒫᑎᓐ (ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ)
819-255 8045 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 819-255-8817

ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ

ᑭᙵᐃᑦ

ᑐᒃᑯᕕᒃ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᕿᒫᕕᒃ

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃ 69 ᑭᙵᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0C0
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 897-8683
ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 979-4500

 

ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᐊᐅᓚᓂᖅ
ᕿᒫᕕᒃ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᕿᒫᕕᖓᑦ
director@ywca-agvvik.org
ed@ywca-agvik.org
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃ 237, ᐃᖃᓗᐃᑦ X0A 0H0
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 979-4566

 

ᐸᖕᓂᖅᑑᖅ

ᑐᓪᓕᕕᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃ 204 ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0R0
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 473-8944

 

 

 

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ

ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᑐᙵᑎᑕᐅᓪᓗᐊᖅᐳᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ−ᑐᙵᕕᓕᖕᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓂᐱᖏᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕗᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓂᒃ, ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐃᓪᓗᑕ, ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑕ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᓗᑕ.

ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕐᓂᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᑕ ᓴᕿᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᕿᒫᕖᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᒫᖑᒍᓐᓇᖅᓯᑎᑕᐅᒐᔭᕐᒪᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᓕᕆᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᒧᑦ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᒍᑎᖓ ᐅᓇᐅᓗᓂ ᐊᔪᖏᓐᓂᖅᐹᖅ ᐅᕙᓂ 231 ᐃᖃᒃᑐᐃᕕᒃᑰᕆᐊᖃᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖓ.

ᑐᓴᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᑖᑦᓱᒪ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ, ᑎᑎᕋᕆᑦ ᑭᐅᕋᓐᓴ ᐸᓗᒪᓐᒧᑦ ᐅᕗᖓ kplohman@pauktuutit.ca, ᐃᓕᖕᓅᖓᔪᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐱᓇᔫᑎᒥᒃ ᐱᐊᓂᒍᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᐅᒃ.

ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒍᑎᒃᓴᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᑦ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ

ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖁᔨᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᓇᔫᑎᓂᒃ. ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᐱᓇᔫᑎᓕᕆᓕᖅᐸᑕ ᕿᒥᕐᕈᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ ᐱᓇᔫᑎᕕᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ. ᐱᕈᐃᖃᑕᐅᒍᒪᒍᕕᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᕿᒫᕕᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ, ᓱᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᖏᑦ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᓯᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓯ ᐅᑯᓂᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ. ᓇᒃᓯᐅᑎᔪᓐᓇᕐᒥᔭᑎᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᖃᐅᑎᖓᓄᑦ ᐅᕗᖓ NouvelleInitiativedesRefuges@cmhc-schl.gc.ca.

ᓄᓇᕗᑦ
ᐅᖃᕕᒋᓗᒍ ᐋᓐᓇ ᑭᕐᕙᓴᓐ
akirbyso@cmhc-schl.gc.ca
604 737 4087

ᐃᓅᕕᐊᓗᐃᑦ
ᐅᖃᕕᒋᓗᒍ ᕗᕋᐃᑦ ᓗᕙᓐᓴ
blubansa@cmhc-schl.gc.ca
867 988 3159

ᓄᓇᕕᒃ
ᐅᖃᕕᒋᓗᒍ ᐳᕋᓐᓱᐊ ᓴᐅᕙᒍ
fsauvage@cmhc-schl.gc.ca
514 283 5110

ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᐅᕆᓐ ᐳᕆᕗᓕᐅᑦ
kprevost@cmhc-schl.gc.ca
514 437 3696

ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ
ᐅᖃᕕᒋᓗᒍ ᑭᐅᕆᓐ ᐳᕆᕗᓕᐅᑦ
kprevost@cmhc-schl.gc.ca
514 437 3696

ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᐅᔾᔪᑏᑦ

ᑭᓱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ

ᕿᒫᕕᒃ ᐊᐅᓚᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᓖᑦ