ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᓪᓕᐅᑎᖃᖅᑯᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐱᑲᒻᒪᒃᑐᒥᓂᐅᕆᕋᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ

ᐅᓪᓗᒥ ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᓪᓕᐅᑎᖃᕐᐳᑦ ᓯᕕᓯᒃᑯᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑐᓴᕈᒪᓂᖏᓐᑐᓂᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕘᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ.ᐱᔪᑦᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᓄᓇᕘᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒻᒪᔨᖏᑦᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑲᖏᓐᓂ ᐸᓖᓯᑯᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᓴᕐᑐᖃᕐᑎᓐᓇᒍ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᑕᒥᓃᑦ, ᖃᐅᔨᔪᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᑕᐸᐃᕐᓇᕐᑐᓂᒃ 30 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ᐸᓖᓯᑯᓐᓂᑦ ᐸᓯᑦᓯᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᑦᓯᐊᖏᑦᑐᒥᓂᐅᓂᕋᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋ, ᐊᓐᓂᕐᑎᕆᔪᒥᓂᐅᓂᕋᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋ ᐊᒻᒪ ᓱᒃᑯᔨᐊᖃᓐᓂᕋᑕᒥᓂᐅᑎᓪᓗᒋ ᐃᓄᒃᓂᒃ ᐱᓗᐊᕐᑐᒥ ᐊᕐᓇᓂᒃ.