OTTAWA, ON – May 5, 2023. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᖓ ᐃᓕᑕᕆᓗᒋᑦ ᑕᒻᒪᐃᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᑦ, ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᑦ Red Amautiit Project (ᐊᐅᐸᖅᑐᑦ ᐊᒪᐅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ). ᑖᔅᓱᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᑉ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᖅ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᑕᒻᒪᐃᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᓇᐅᓂᖏᑦ−ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᔪᓄᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ. 

ᐊᒪᐅᑎ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᐃᑦ ᐃᓄᒃ ᐊᕐᓇᐅᑉ ᐊᑎᒋᖓ ᖃᓪᓕᓂᓕᖃᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓕᓂᖃᖅᑐᒥᒃ ᐊᒫᕐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᓱᕈᓱᐃᑦ. ᐊᒪᐅᑏᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᑦ ᐊᕐᕌᒍᔅᓵᓗᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᒥᓱᓄᑦ, ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᒥᖅᓱᕐᓂᖅ ᐊᒪᐅᑎᒥᒃ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑭᖑᕚᕆᔭᑦᑎᓐᓂᑦ ᑭᖑᕚᕆᔭᐅᔪᓄᑦ. ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᖅ ᐊᒪᐅᑎ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒥᓱᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᕈᓰᑦ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᓄᑦ. 

Red Amautiit Project (ᐊᐅᐸᖅᑐᑦ ᐊᒪᐅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ) ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐊᒡᒐᒃᑯᑦ ᒥᖅᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒪᐅᑏᑦ, ᑎᓴᒪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᓄᓇᓕᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓗᓂᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐅᐱᒋᓪᓗᒋᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒧᑦ. ᐃᒻᒥᒍᑦ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᑦ ᐊᒡᒐᒃᑯᑦ ᒥᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᖅᓱᖅᑎ ᓄᓇᓕᖓᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᖓᓄᑦ. 

“ᑖᔅᓱᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓᓄᑦ, ᐊᑭᓕᐅᑎᓗᒋᑦ ᓇᒡᓕᒋᔭᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᖁᙳᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᑲᔪᓰᓐᓇᐃᕐᓂᖏᑦ ᐋᓐᓂᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ, ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ−ᑭᓇᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑲᔪᓯᔪᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᒍᕐᕆ ᓴᐅᕐᐱ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ. “ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᑦ ᐊᒪᐅᑏᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᓂᕆᐅᒃᑐᒍᑦ ᑕᑯᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ, ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒻᒪᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᓪᓗᑎᒃ ᓄᖅᑲᕆᐊᕐᓗᒍ ᐋᓐᓂᖅᓱᐃᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ.”  

ᐅᐸᓪᓗᒍ Red Amautiit Project (ᐊᐅᐸᖅᑐᑦ ᐊᒪᐅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ) ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕙᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓄᑦ, ᒥᖅᓱᖅᑎᑦ, ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᑎᑕᖏᓐᓄᑦ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓄᑦ. ᑐᕌᒋᔭᐅᔪᑦ ᑕᑯᓗᒋᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᑕᑯᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ (ᐅᖓᓯᒃᑐᑦ). ᒪᐃ 5ᒥ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯ ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒃᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᒪᓇᖅᑐᒥ ᑲᑎᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᒃ 4ᒥ 6ᒧ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᒃ. ᑕᒪᕐᒥ ᑲᑎᕐᓱᒐᕆᔭᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᕝᕕᒃᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐅᐱᕐᖔᖅ ᑲᑎᒪᕕᔨᔪᐊᖅᑎᓪᓗᒋ ᐱᒋᐊᖅᑐᒥ ᒪᐃ 24.

ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐅᙱᓐᓇᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓂᓖᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ. ᑭᙴᒪᔪᒍᑦ ᑕᒪᒃᑭᓐᓄᑦ ᐊᑦᑎᑦᑐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᒍᓯᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑐᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ, ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ−ᑭᓇᐅᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ. ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ, ᓱᓕᔪᑦ ᐊᐅᓚᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐱᐅᓂᖅᐹᖅ ᐅᐱᒋᓗᒋᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᓇᐅᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᓐᓂᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ. 

ᓴᐃᒻᒪᖅᓴᐃᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ−ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖃᖅᑐᓄᑦ, ᑭᓇᐅᓂᕆᔭᐅᔪᑦ−ᑐᙵᕕᒋᓗᒋᑦ ᑕᐅᑦᑐᒐᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᓈᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᑦᑎᐊᖅᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ, ᓄᑖᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᒫᕝᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐃᑉᐸᖓ−ᑐᙵᕝᕕᒃᓴᖅ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᕿᒫᔪᑦ ᐋᓐᓂᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕆᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ ᑭᓇᐅᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᒍᑦ ᐊᑲᐅᓈᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᓅᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ. 

ᑐᑭᓯᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒃᓴᓄᑦ, ᐊᑏᑐᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᔪᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᑦ

-30-

ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖏᑦᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᐃᓄᓂᑦ ᐊᕐᓇᓕᒫᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᑐᕌᒐᕆᔭᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᓗᐊᕐᓗᑎ ᐅᔾᔨᕈᓱᑎᑦᑎᓂᖅᓴᐃᓗᑎ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᓴᕐᓗᒋᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ, ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᓕᓐᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ.

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃ: communications@pauktuutit.ca