ᓱᓪᓕᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᒻᒪᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᑉ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 30, 2021 “ ᑖᓐᓇ ᐅᓪᓗᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ, ᐅᓪᓗᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᖃᕋᑦᑕ ᐅᕙᒍᑦ ᐃᓚᒋᔪᓐᓂᕐᑕᖏᓐᓂᒃ.  ᐅᓪᓗᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᖃᕋᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᑎᑕᐅᕙᑐᒥᓂᕐᓂᒃ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓚᖏᑦᓗ, ᓄᓇᖃᑎᕗᑦᓗ ᐊᒻᒪ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᖃᐅᒪᒋᐊᖃᒻᒥᔪᒍᑦ ᑲᔪᓯᐅᒪᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᑦᑕ ᐊᔭᐅᕐᑐᐃᓂᕐᒥᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓅᒃᓱᑕ ᐃᖅᑲᐅᒪᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑐᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᓱᕈᕐᑐᒃᑰᖃᑦᑕᕐᓯᒪᖕᒪᑕ ᐊᒻᒪ...

read more

ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᕗᑦ ᐊᐅᐸᕐᑐᓂᒃ ᐊᒪᐅᓯᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ

ᐊᑐᕙ, ᓯᑎᐱᕆ 17ᒥ, 2021 - ᔭᒐᐅᖅᑲᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᖁᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᑦ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓗᒋ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᖃᓄᕐᑑᓂᒃᒧᑦ ᑲᑎᒻᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑲᑎᒻᒪᓚᐅᕐᑐᑦ ᓯᑎᐱᕆ 16ᒥ, 2021, ᕿᒥᕐᕈᒃᓱᑎᒃ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᕐᓱᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂᕐᒥᐅᓄᑦ ᐊᐅᐸᕐᑐᓂᒃ ᐊᒪᐅᓯᐅᕈᒪᔪᓄᑦ, ᑲᑎᒻᒪᔨᕋᓛᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᑎᓴᒪᓂᒃ ᒥᕐᓱᕐᑎᓂᒃ...

read more

Red Amauti project

Pauktuutit is honouring the lives and legacies of Missing and Murdered Inuit Women and Girls and 2SLGBTQQIA+ individuals with a commemoration project. With the support of our advisory board, we will increase awareness about missing and murdered Inuit women and girls...

read more

ᑐᓴᕋᒃᓴᖅ: ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᑦ

ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᑎᒃᓯᕗᑦ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐳᐃᒍᕐᑕᐅᑦᑕᐃᒋᐊᖃᓐᓂᖏᓐᓂᒃ  ᑭᖑᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᖑᑎᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᑦᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᑎᒃᓯᓂᐊᕐᐳᑦ.  ᐃᑲᔪᕐᑐᕐᑕᐅᑦᓱᑕ ᖃᓄᕐᑑᕐᑎᓂᒃ ᑲᑎᒻᒪᔨᓂᒃ, ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᑎᒃᓯᒋᐊᕐᓂᐊᕐᑐᒍ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᕐᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ...

read more

ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐃᓄᒃᓂᒃ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᐋᔨᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖁᔨᕗᑦ ᐋᖅᑮᔪᖃᓕᕋᐃᑦᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᒪᓐᓇ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᑎᒻᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦᑕ ᓯᕗᓕᕐᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᑦᓱᖓᐃᕐᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ

ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒪᐃᖁᔨᒐᓗᐊᕐᐳᑦ, ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᓕᕐᒥᒻᒪᑦ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᑎᒻᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦᑕ ᓯᕗᓕᕐᑎᖏᓐᓂᒃ  ᑲᑦᓱᖓᐃᖓᑎᒃᓯᖁᔨᒐᓗᐊᕐᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒻᒪᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑎᒍᑦ ᐋᔩᑦᔪᑕᐅᓕᕋᐃᑉᐸᑕ ᐊᑦᑐᐃᓐᓂᖃᕐᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᓂᒃ.

read more